Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

AvatarGrzegorz Mania19 października 2023

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego? Aktualnie w naszej Kancelarii większość spraw sądowych prowadzonych przeciwko bankom dotyczy kredytów frankowych. W międzyczasie pojawia się jednak coraz więcej zapytań dotyczących kredytów w złotówkach. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu możliwości dotyczące kredytów konsumenckich lub pożyczek w złotówkach. Czy słyszeliście Państwo o sankcji kredytu darmowego?

CZYM JEST SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO?

Sankcja kredytu darmowego ma miejsce wówczas, gdy instytucja finansowa udzielająca kredytu konsumenckiego lub pożyczki narusza konkretnie wskazane przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, np. zawyża należne jej odsetki z tytułu udzielonego kredytu czy pożyczki, wadliwie wskazuje całkowitą kwotę kredytu, stopę oprocentowania kredytu, zasady i terminy jego spłaty. Ustawodawca w sposób szczegółowy określił wymagania, które umowa kredytu konsumenckiego czy pożyczki powinna określać. W przypadku naruszenia choćby jednego z nich – konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, która powoduje, że spłaca on wyłącznie kapitał kredytubez odsetek.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy pamiętać, że:

  • kwota kredytu konsumenckiego lub pożyczki nie może przekroczyć 255.500,00 złotych,
  • umowa musi być zawarta po 18.12.2011 roku.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO – JAKIE KORZYŚCI DLA KONSUMENTA?

Skutkiem skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest możliwość żądania zwrotu wszystkich odsetek i innych kosztów, które poniósł konsument w przypadku, gdy kredyt został w całości spłacony. Natomiast, gdy umowa nadal trwa, konsument będzie zobowiązany do zwrotu wyłącznie dalszych rat kapitału kredytu, już bez odsetek oraz innych kosztów.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA

Aby uruchomić procedurę sankcji kredytu darmowego konsument musi złożyć kredytodawcy pisemne oświadczenie.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO – DO KIEDY MOŻNA ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

Co do zasady roszczenie konsumenta wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Co oznacza wykonanie umowy?

Dla banku – wykonaniem umowy jest wypłata kredytu lub pożyczki.

Dla konsumenta – wykonaniem umowy jest całkowita spłata kredytu lub pożyczki.

Jak widać, każda ze stron odmiennie interpretuje moment wykonania umowy. Ten spór przełożył się już na orzecznictwo sądowe.

Warto zauważyć, że gdyby Sądy uznały taką argumentację banków – wówczas większość kredytobiorców nie mogłaby już skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Sądy mają jednak odmienne zdanie.

Jak podkreśla się w orzecznictwie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – I Wydział Cywilny z dnia 27 kwietnia 2023 r., sygn. I ACa 368/22):

  • Nie do przyjęcia jest bowiem forsowana przez powoda wykładnia, zgodnie z którą przez „wykonanie umowy”, w rozumieniu przedmiotowego uregulowania, należy rozumieć wykonanie jej wyłącznie przez jedną ze stron, czyli przez bank kredytujący.
  • Przeciwnie, reguły wykładni językowej (gramatycznej) oraz ratio legis instytucji tzw. kredytu „darmowego” nakazują przyjąć, że w/w roczny termin prekluzyjny (a nie termin przedawnienia) liczyć należy dopiero od wykonania umowy przez obie strony.
  • Oczywiście, chodzi tu o termin zastrzeżony na korzyść kredytobiorcy jako konsumenta, co oznacza, że może on skutecznie złożyć przedmiotowe oświadczenie także przed wykonaniem przez siebie umowy.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO – KREDYT HIPOTECZNY

Aktualnie sankcja kredytu darmowego może zostać zastosowana tylko i wyłącznie w stosunku do kredytu gotówkowego czy pożyczki udzielonej przez instytucję finansową (a zatem także pozabankową), ale nie do kredytu hipotecznego.

Natomiast, sankcja kredytu darmowego może znaleźć zastosowanie do kredytów hipotecznych pochodzących z okresu:

  • od 18 grudnia 2011 r. do 21 lipca 2017 r.

Zgodnie z uchylonym już artykułem 46 ustawy o kredycie konsumenckim, naruszenie obowiązku informacyjnego przez bank zapewnia klientowi możliwość zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia stosownego oświadczenia.

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Aby dowiedzieć się czy dana umowa kredytu konsumenckiego lub pożyczki może zostać objęta sankcją kredytu darmowego zapraszam do kontaktu celem wykonania przez naszą Kancelarię bezpłatnej analizy umowy kredytowej.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę