2min0
Co to jest Notarialny Rejestr Testamentów? Notarialny Rejestr Testamentów to narzędzie funkcjonujące od 5 października 2011 roku. Notarialny Rejestr Testamentów służy notariuszom do rejestrowania testamentów. Dostęp do rejestru mają wyłącznie notariusze. W Notarialnym Rejestrze Testamentów możemy zarejestrować testament notarialny, ale również testament własnoręczny. Wpis do rejestru jest dobrowolny, nie mamy obowiązku umieszczać testamentu w tym […]

Kiedy-testament-szczegolny-traci-moc-thegem-blog-masonry.jpg
1min0
Należy pamiętać, że złożony przez nas testament szczególny (ustny, podróżny, wojskowy) traci swoją moc, jeżeli upłynie 6 miesięcy od momentu, w którym ustały okoliczności uzasadniające złożenie testamentu w szczególnej formie.     PRZYKŁAD: W piątek podczas podróży samolotem poczuliśmy się bardzo źle. Złożyliśmy przed dowódcą tzw. testament podróżny. Po wylądowaniu i przeprowadzonych badaniach w sobotę […]

Testament-podrozny-768x543-1.jpg
2min0
Kolejnym rodzajem testamentu szczególnego jest testament podróżny. Możemy go sporządzić, gdy podróżujemy polskim statkiem morskim lub powietrznym.   UWAGA! Podróż ww. środkiem komunikacji jest wystarczająca do możliwości sporządzenia testamentu podróżnego. Nie musi zatem wystąpić, np. obawa rychłej śmierci, czy też nieuchronnej katastrofy.   Treść testamentu podróżnego ogłaszamy w obecności dowódcy danego statku lub jego zastępcy […]

lips-1690875_1280-1.jpg
2min0
Testament ustny należy do kategorii testamentów szczególnych. Można go sporządzić tylko w ściśle określonych przypadkach: gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Jakie sytuacje możemy zaliczyć do szczególnych okoliczności? powódź epidemia objęcie spadkodawcy kwarantanną z uwagi na chorobę zakaźną. Kiedy mamy do […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Kolejny z testamentów zwykłych – obok testamentu własnoręcznego i testamentu notarialnego – to testament allograficzny, czyli tzw. testament urzędowy.   Przy sporządzaniu takiego testamentu musi być obecny: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego.   Żadna inna osoba spoza wyżej wymienionych nie może sporządzić testamentu allograficznego. […]

hand-325321_1280-1.jpg
2min0
Prawidłowe sporządzenie testamentu własnoręcznego nie jest trudne, należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach: testament musi być napisany w całości pismem ręcznym; testament musi być podpisany; testament powinien zawierać datę jego sporządzenia. Z powyższego wynika, że nieważny będzie testament sporządzony na komputerze i podpisany po jego wydrukowaniu, czy też testament sporządzony własnoręcznie, lecz niepodpisany. Brak daty […]

writing-1149962_1280-1.jpg
2min0
Testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Przepisy dotyczące sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego są sformalizowane i rygorystyczne. Oznacza to, że właśnie ta forma sporządzenia testamentu uważana jest za najpełniej zabezpieczającą rzeczywistą wolę testatora. Przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz ma obowiązek ustalić tożsamość osoby chcącej sporządzić testament. Notariusz nie może sporządzić testamentu jeżeli […]

soldier-1014_1280-1.jpg
2min0
Testament wojskowy możemy sporządzić jedynie: ⦁ w czasie mobilizacji lub wojny albo ⦁ w czasie przebywania w niewoli. Testament wojskowym możemy również sporządzić, gdy Rzeczpospolita Polska nie znajduje się ani w stanie mobilizacji ani w stanie wojny, ale Prezydent naszego kraju – na wniosek Rady Ministrów – zdecyduje o wzięciu przez nasze wojsko udziału w […]

2min0
Wyróżniamy dwa sposoby stwierdzenia treści testamentu: ⦁ sporządzenie pisma stwierdzającego treść testamentu albo ⦁ zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Pismo sporządza jeden ze świadków testamentu ustnego bądź osoba trzecia (najlepiej jednak, aby pismo takie sporządziła osoba niezainteresowana majątkiem spadkodawcy, dla której to osoby spadkodawca w swoim testamencie ustnym nie przewidział żadnych korzyści) w ciągu […]

2min0
Niekiedy po ogłoszeniu testamentu okazuje się, że zawiera on zaskakujące dyspozycje co do przekazania lub podziału majątku spadkodawcy. Wówczas zastanawiasz się dlaczego spadkodawca postąpił w taki sposób. Jesteś zaskoczony i nie dowierzasz, iż spadkodawca mógł w taki sposób rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Zadajesz sobie pytanie – czy aby na pewno wszystko jest w […]