Testament notarialny

AvatarGrzegorz Mania29 marca 2020

Testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Przepisy dotyczące sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego są sformalizowane i rygorystyczne. Oznacza to, że właśnie ta forma sporządzenia testamentu uważana jest za najpełniej zabezpieczającą rzeczywistą wolę testatora.

Przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz ma obowiązek ustalić tożsamość osoby chcącej sporządzić testament.
Notariusz nie może sporządzić testamentu jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do zdolności do czynności prawnych osoby, która chce sporządzić testament.

Testament notarialny musi zawierać m.in.:

  • datę i miejsce jego sporządzenia;
  • imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę kancelarii notarialnej;
  • oświadczenie testatora;
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez notariusza oraz testatora.

Z tej formy sporządzania testamentu mogą także skorzystać osoby głuche, nieme, głuchonieme, niewidome, z brakiem umiejętności pisania. Wówczas przy sporządzaniu testamentu w formie aktu notarialnego na notariuszu ciążą dodatkowe obowiązki, takie jak np. obowiązek upewnienia się, że treść testamentu jest znana i zrozumiała dla osoby głuchej lub głuchoniemej, która składa swoja ostatnią wolę.

Co do zasady testament notarialny powinien zostać sporządzony w kancelarii notarialnej. Istnieje jednak możliwość sporządzenia takiego testamentu w innym miejscu, np. w miejscu, w którym przebywa obłożnie chory testator (dom, szpital, itd.).

Testament notarialny może zostać uznany za nieważny z przyczyn, o których mowa w art. 945 Kodeksu cywilnego, o których to przyczynach pisaliśmy tutaj, a także jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, określonych przez przepisy prawa materialnego obowiązujące w chwili jego sporządzenia.

 

 

UWAGA! Nieważny jest testament notarialny, jeżeli testator nie złożył oświadczenia woli, a jedynie wcześniej przygotowany przez notariusza dokument – po jego odczytaniu – podpisał.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę