Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu

AvatarGrzegorz Mania28 marca 2020

 

ZASADA: Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.

 

Termin ten odnosi się również do roszczenia odszkodowawczego wynikłego z naruszenia zobowiązania przez obciążonego zapisem. Wskazana zasada dotyczy również dalszego zapisu.

Reguła ta uchyla stosowanie innych terminów przedawnienia (np. w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia wydłużony jest z lat 3 do 5).

Wymagalność roszczenia następuje niezwłocznie po wezwaniu obciążonego zapisem przez zapisobiercę do wykonania zapisu, chyba że spadkodawca postanowił w testamencie inaczej. Przyjmuje, że bieg terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu zwykłego zaczyna się w chwili ogłoszenia testamentu.

Roszczenie o wykonanie zapisu, którego przedmiotem jest świadczenie polegające na zaniechaniu, przedawnia się z upływem 5 lat od daty ustalonej stosownie do treści
art. 120 § 2 kc, zgodnie z którym bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

W orzecznictwie wyrażono pogląd, w myśl którego termin przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu, którego przedmiotem jest nieruchomość, nie biegnie dopóty,
dopóki zapisobierca posiada nieruchomość będącą przedmiotem zapisu za zgodą spadkobiercy.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę