Wady rzeczy oznaczonych rodzajowo

AvatarGrzegorz Mania27 marca 2020

 

ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

Zasada ta ma charakter dyspozytywny, tak więc testator może odmiennie ukształtować zakres odpowiedzialności obciążonego zapisem zwykłym względem zapisobiercy w razie wystąpienia wad rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku będącej przedmiotem tego zapisu.

Wada fizyczna rzeczy wystąpi wówczas, kiedy rzecz wydana jako przedmiot świadczenia z zapisu zwykłego ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zapisu albo cel wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy.

Wada prawna wystąpi wówczas, gdy rzecz wydana jako przedmiot zapisu zwykłego stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Obciążony obowiązkiem wykonania zapisu w postaci rzeczy oznaczonych co do gatunku, odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o wymianę wydanych rzeczy na rzeczy wolne od wad przedawnia się po roku od ujawnienia wady.Roszczenia o odszkodowanie, przedawnia się z upływem lat 6.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę