girl-2220315_1280.jpg
2min0
  Zasada: Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swojego majątku. Długi spadkowe to obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili śmierci, a następnie z tą chwilą przeszły na jego spadkobierców (np. nieopłacone rachunki, kredyty, zobowiązanie wynikające […]

room-540833_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od […]

new-zealand-christchurch-3679322_1280-1.jpg
1min0
W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli spadek […]

laptop-3196481_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, do roszczeń zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również do roszczeń obciążonego zapisem o zwrot nakładów na rzecz stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.   W przypadku gdy […]

senior-3336451_1280-1.jpg
2min0
W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad,które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego […]

calendar-660670_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.   Spadkodawca może poczynić w testamencie zapis zwykły pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wobec braku poczynienia przez ustawodawcę jakichkolwiek wyłączeń w tym zakresie, przyjmuje się, że wchodzą tu w grę wszelkie rodzaje terminów i warunków, a więc zarówno termin początkowy, jak i […]

czym-jest-spadek-1024x682-1.jpg
2min0
Spadek to wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwili jego śmierci przechodzą na inne osoby (tzw. sukcesja uniwersalna). Spadek obejmuje zarówno aktywa jak i pasywa. Tworzy odrębna masę majątkową. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone […]

zdolnosc-dziedziczenia-1024x682-1.jpg
1min0
Kto może być spadkobiercą a kto nie może nim być? Nie może być spadkobiercą: osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Nie dojdzie więc do dziedziczenia osoba fizyczna zmarła wcześniej niż spadkodawca. Uważa się, że nie może być także spadkobiercą osoba fizyczna, która zmarła […]

3min0
Polskie prawodawstwo wyróżnia dwie drogi dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe. W przypadku tego pierwszego, o kręgu spadkobierców i wielkości przypadających im udziałów decydują przepisy kodeksu cywilnego. Przy dziedziczeniu testamentowym spadkobierców i przypadający im spadek ustala spadkodawca. W ramach dziedziczenia ustawowego możemy wyróżnić pięć grup spadkobierców. Pierwsza z nich obejmuje dzieci spadkodawcy i małżonka:   […]

people-2585733_1280-1.jpg
1min0
Z przysposobieniem niepełnym mamy do czynienia, gdy na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym. Pamiętać należy, iż skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Zatem, jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku […]