calendar-660670_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.   Termin ten odnosi się również do roszczenia odszkodowawczego wynikłego z naruszenia zobowiązania przez obciążonego zapisem. Wskazana zasada dotyczy również dalszego zapisu. Reguła ta uchyla stosowanie innych terminów przedawnienia (np. w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia wydłużony […]

room-540833_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od […]

polecenie-1024x681-1.jpg
2min0
  ZASADA: Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów.   Odpowiednie stosowanie przepisów o powołaniu spadkobiercy Spadkodawca może w testamencie poczynić jeden lub więcej zapisów zwykłych. Może również ustanowić jeden zapis zwykły na rzecz dwóch lub więcej zapisobierców i wtedy, w braku określenia tego inaczej przez […]

three-people-3447139_1280-1-1.jpg
1min0
Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu. W przypadku, gdy spadkodawca powoła dwóch lub więcej spadkobierców oraz poczyni zapis zwykły, może on nałożyć obowiązek wykonania zapisu zwykłego: tylko na jednego z tych spadkobierców bądź […]