zapis-windykacyjny-a-podatek-od-spadkow-i-darowizn-1280x853.jpg
3min0
CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYJNY O tym, czym jest zapis windykacyjny dowiedziałeś się już z poprzednich wpisów, kliknij tutaj żeby sobie przypomnieć.        W skrócie – zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym. ZAPIS WINDYKACYJNY A […]

polecenie-1024x681-1.jpg
2min0
  Zasada: Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.     Polecenie to rozporządzenie testamentowe (może być ustanowione tylko w testamencie i tylko przez testatora) o szerokim zakresie zastosowania. Jest to jedyny sposób dla prawnie skutecznego zobowiązania spadkobiercy do wykonania świadczenia niemajątkowego wskazanego przez […]

hand-325321_1280-1.jpg
5min0
  ZASADA: Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.   Wyobraźmy sobie takie oto sytuację: Jan zapisał w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego prawo użytkowania swojego czerwonego Porsche 911 koledze Grzegorzowi. Rok przed swoją śmiercią Jan sprzedał swój ulubiony […]

laptop-3196481_1280-1.jpg
2min0
    ZASADA: Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 1) rzecz oznaczona co do tożsamości; 2) zbywalne prawo majątkowe; 3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; 4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności; 5) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.   Katalog dopuszczalnych prawnie przedmiotów zapisu windykacyjnego jest zamknięty i nie jest dopuszczalne objęcie tym zapisem […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).   Zapis windykacyjny może być uczyniony jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zapis windykacyjny poczyniony w testamencie wywołuje z chwilą otwarcia spadku skutek rozporządzający. W przypadku gdy przedmiotem zapisu […]

calendar-660670_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.   Termin ten odnosi się również do roszczenia odszkodowawczego wynikłego z naruszenia zobowiązania przez obciążonego zapisem. Wskazana zasada dotyczy również dalszego zapisu. Reguła ta uchyla stosowanie innych terminów przedawnienia (np. w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia wydłużony […]

room-540833_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od […]

polecenie-1024x681-1.jpg
2min0
  ZASADA: Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów.   Odpowiednie stosowanie przepisów o powołaniu spadkobiercy Spadkodawca może w testamencie poczynić jeden lub więcej zapisów zwykłych. Może również ustanowić jeden zapis zwykły na rzecz dwóch lub więcej zapisobierców i wtedy, w braku określenia tego inaczej przez […]

hand-325321_1280-1.jpg
2min0
Co to jest zapis? Czym się charakteryzuje? Gdzie go znajdziemy? Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać: spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis). W momencie otwarcia spadku po określonym spadkodawcy zastrzeżenie w jego testamencie zapisu zwykłego powoduje powstanie […]

three-people-3447139_1280-1-1.jpg
1min0
Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu. W przypadku, gdy spadkodawca powoła dwóch lub więcej spadkobierców oraz poczyni zapis zwykły, może on nałożyć obowiązek wykonania zapisu zwykłego: tylko na jednego z tych spadkobierców bądź […]