Polecenie

Krzysztof ManiaKrzysztof Mania30 kwietnia 2020

 

Zasada:

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.

 

 

Polecenie to rozporządzenie testamentowe (może być ustanowione tylko w testamencie i tylko przez testatora) o szerokim zakresie zastosowania.

Jest to jedyny sposób dla prawnie skutecznego zobowiązania spadkobiercy do wykonania świadczenia niemajątkowego wskazanego przez spadkodawcę, i tylko poprzez polecenie można zobowiązać konkretną osobę do wykonania świadczenia na rzecz zmarłego spadkodawcy.

Obowiązek wykonania polecenia może być nałożony na spadkobiercę (ustawowego i testamentowego) lub zapisobiercę (zarówno zwykłego jak i windykacyjnego).
W razie niewskazania kto konkretnie ma wykonać polecenie, obowiązek ten ciąży na wszystkich spadkobiercach.

Odpowiedzialność spadkobiercy za polecenie, ograniczona jest do wartości stanu czynnego spadku. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego ograniczona jest do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.

Powinność wykonania polecenia to obowiązek, który w razie śmierci zobowiązanego co do zasady wchodzi do spadku po nim.

Beneficjentem polecenia może być osoba fizyczna lub prawna.

Przepisy prawa nie stawiają konkretnych wymagań w zakresie treści polecenia, jednak za niedopuszczalne uznać należy polecenie sprzeczne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

Przedmiotem polecenia jest spełnienie określonego świadczenia.

Świadczenie wynikające z polecenia może polegać na podjęciu określonego działania o charakterze majątkowym lub niemajątkowym. Może być to świadczenie jednorazowe, okresowe albo o charakterze ciągłym, polegające na działaniu albo zaniechaniu.

Przykłady:

  1. Spadkodawca Jan polecił swoim spadkobiercom, aby wybudowali mu nagrobek w określonym przez niego kształcie, kolorze i wielkości;
  2. Spadkodawca Grzegorz polecił swojemu synowi, aby ten przekazał na rzecz wujka Szymona 1.000.000,00 zł;
  3. Spadkodawca Grzegorz polecił Panu Szymonowi, którego uczynił swoim spadkobiercą, aby ten codziennie przypominał Panu Janowi o konieczności wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Polecenie może zostać odwołane łącznie z całym testamentem, bądź może zostać zmienione albo odwołane samo polecenie.

Nieważność testamentu powoduje, iż polecenie również jest nieważne.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę