Zaliczanie-darowizn-na-schede-spadkowa-1280x853.jpg
3min0
Kontynuujemy zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową. Temat ten jest obszerny, a zatem artykuły mają jedynie charakter ogólny, sygnalizujący najważniejsze zasady. Zachęcamy do kontaktu, celem szczegółowego omówienia Twojego przypadku.   ALBO UMOWA ALBO SĄD Pamiętaj, że zaliczanie darowizn może zostać nastąpić zarówno w ramach umowy zawartej pomiędzy spadkobiercami, jak i w postępowaniu sądowym […]

Zaliczanie-darowizn-na-schede-spadkowa-1024x683-1.jpg
4min0
Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową jest tematem obszernym, dlatego też zostanie on podzielony na kilka wpisów. Zastanawialiście się Państwo, czy korzyści majątkowe otrzymane od spadkobiercy za jego życia mają wpływ na wielkość spadku otrzymanego po śmierci spadkodawcy? Otóż zasadniczo odpowiedź brzmi tak. W tym artykule przyjrzymy się tzw. zaliczaniu darowizn i zapisów […]

family-4222890_1280-compressor-1024x681-1.jpg
2min0
Czy odrzucając spadek po zmarłym rodzicu możemy dziedziczyć po naszym dziadku? Zgodnie z przepisem art. 1020 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który odrzucił spadek zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.   PRZYKŁAD Umiera ojciec Marcina. W związku z faktem, że ojciec Marcina ma spore długi, a jego majątek nie jest duży, Marcin odrzuca […]

new-zealand-christchurch-3679322_1280-1.jpg
1min0
W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli spadek […]

senior-3336451_1280-1.jpg
2min0
W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad,które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego […]

enjoyment-1869206_1280-1.jpg
2min0
Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione, wymóg ten interpretuje się w taki sposób, że sąd, orzekając w przedmiocie wyłączenia małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 kc, musi ocenić, czy w danym przypadku wystąpiły wszystkie przesłanki do orzeczenia rozwodu lub separacji, a więc to, czy gdyby hipotetycznie trwała sprawa o rozwód lub separację, to zostałyby one orzeczone.

man-3723548_1280.jpg
2min0
Dziadkowie spadkodawcy, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Z niedostatkiem mamy do czynienia, gdy dochody dziadków spadkodawcy uniemożliwiają […]

couple-2424928_1280-1.jpg
4min0
W razie braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, […]

3min0
Polskie prawodawstwo wyróżnia dwie drogi dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe. W przypadku tego pierwszego, o kręgu spadkobierców i wielkości przypadających im udziałów decydują przepisy kodeksu cywilnego. Przy dziedziczeniu testamentowym spadkobierców i przypadający im spadek ustala spadkodawca. W ramach dziedziczenia ustawowego możemy wyróżnić pięć grup spadkobierców. Pierwsza z nich obejmuje dzieci spadkodawcy i małżonka:   […]

child-1835730_1280-2-1.jpg
1min0
Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim. W wypadku, gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, zasady wskazanej […]