Zapis zwykły

AvatarGrzegorz Mania25 marca 2020

Co to jest zapis? Czym się charakteryzuje? Gdzie go znajdziemy?

Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać:

  • spadkobiercę ustawowego lub testamentowego

do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).

W momencie otwarcia spadku po określonym spadkodawcy zastrzeżenie w jego testamencie zapisu zwykłego powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy osobą obciążoną obowiązkiem wykonania zapisu a osobą uprawnioną z tytułu tego zapisu, czyli zapisobiercą.

Ten ostatni może żądać od osoby obciążonej zapisem jego wykonania.

 

 

Zapisobierca musi być przez spadkodawcę oznaczony w testamencie w sposób pozwalający na jego jednoznaczne ustalenie.

 

PRZYKŁADY ZAPISU

Rozrządzenie testamentowe określane jako zapis zwykły, polega na nałożeniu obowiązku spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

Świadczenie takie może polegać na działaniu lub zaniechaniu, mogą to być świadczenia podzielne lub niepodzielne, jednorazowe, okresowe lub ciągłe, dotyczące rzeczy oznaczonych co do tożsamości lub co do gatunku.

W ramach zapisu zwykłego może być np. nałożony obowiązek wypłacenia zapisobiercy określonej kwoty pieniężnej, jednorazowo, bądź w postaci okresowych wypłat.

Zapis zwykły może także przybrać postać zobowiązania do przeniesienia na rzecz zapisobiercy prawa własności określonej rzeczy, zwolnienia go z długu, ustanowienia na jego rzecz określonego ograniczonego prawa rzeczowego bądź zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość zapisobiercy.

Jeżeli zapis zwykły przybierze postać zobowiązania do przeniesienia na rzecz zapisobiercy prawa własności określonej rzeczy, to przedmiotem zapisu zwykłego nie musi być przedmiot należący do spadku, lecz może to być przedmiot nienależący do spadku.

 

CZY ZAPIS MOŻNA ODRZUCIĆ?

Zapisobierca zwykły może odrzucić zapis.

W celu odrzucenia zapisu zwykłego zapisobierca powinien złożyć oświadczenie w tej kwestii podmiotowi obciążonemu tym zapisem.

W razie odrzucenia zapisu zwykłego przez zapisobiercę, wierzytelność o spełnienie świadczenia będącego przedmiotem zapisu nie wchodzi w skład jego majątku.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę