Czym jest spadek?

AvatarGrzegorz Mania15 marca 2020

Spadek to wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwili jego śmierci przechodzą na inne osoby (tzw. sukcesja uniwersalna).

Spadek obejmuje zarówno aktywa jak i pasywa. Tworzy odrębna masę majątkową.

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Przykładami takich praw i obowiązków są:

  • użytkowanie;
  • służebność osobista;
  • renta przyznana w sytuacji, gdy w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doznanego w wyniku deliktu poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeśli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • umowa o dzieło (jeżeli wykonanie danego dzieła zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, to w wyniku jego śmierci dochodzi do jej rozwiązania);
  • umowa użyczenia  (prawa biorącego rzecz do używania w ramach umowy użyczenia wygasają wraz z jego śmiercią, chyba że strony umówiły się odmiennie);
  • umowa zlecenia  (co do zasady zlecenie wygasa w wyniku śmierci przyjmującego zlecenie, choć strony mogą umówić się odmiennie);
  • umowa spółki cywilnej (z uwagi na to, że kreowany przez umowę spółki stosunek prawny opiera się na zaufaniu wspólników do siebie, co do zasady przyjmuje się, że w razie śmierci wspólnika dochodzi do wygaśnięcia tego stosunku prawnego względem niego oraz jego praw i obowiązków związanych z tym stosunkiem);
  • nie podlegają dziedziczeniu uprawnienia dożywotnika wynikające z umowy o dożywocie;
  • wraz ze śmiercią pracownika wygasa stosunek pracy.

Jest to przykładowy katalog, do którego można dodać szereg innych praw i obowiązków, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę