Bezskuteczność zapisu

AvatarGrzegorz Mania16 marca 2020

 

ZASADA: W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia albo jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rzeczy.

 

W przypadku gdy spadkodawca uczyni przedmiotem zapisu zwykłego rzecz oznaczoną co do tożsamości, która nie należy do spadku w chwili jego otwarcia, albo jeśli spadkodawca był w chwili swojej śmierci zobowiązany do jej zbycia, to zapis taki jest bezskuteczny.

Wyłączenie przez spadkodawcę działania zasady wskazanej w art. 976 kc,  powodującej bezskuteczność takiego zapisu, może wynikać z testamentu.  Spadkodawca wyłączy zastosowanie skutku przewidzianego w art. 976 kc, jeśli np. nałoży na spadkobiercę obowiązek nabycia określonej rzeczy i przeniesienia prawa własności do niej na zapisobiercę.

Jeśli spadkodawca wyłączył działanie reguły z art. 976 kc, to zobowiązany do wykonania zapisu, w celu wykonania zobowiązania wynikającego z zapisu zwykłego, którego przedmiotem jest rzecz oznaczona co do tożsamości, powinien nabyć taką rzecz, której dotyczy ten zapis, oraz przenieść prawo własności do niej na zapisobiercę albo – jeśli mieści to w zakresie jego możliwości – spowodować, by osoba trzecia przeniosła własność tej rzeczy na zapisobiercę. Jeśli jednak zaistnieje sytuacja, w której świadczenie objęte takim zapisem zwykłym stanie się obiektywnie i trwale niemożliwe do wykonania w wyniku okoliczności,  za które podmiot obciążony zapisem nie ponosi odpowiedzialności, dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania z zapisu zwykłego z uwagi na następczą niemożliwość świadczenia, chyba że spadkodawca, zapobiegliwie, przewidział w testamencie na wypadek wystąpienia takiej sytuacji rozwiązanie inaczej określające konsekwencje takiej następczej niemożliwości świadczenia, np. zastrzegając, że w grę wejdzie spełnienie przez zobowiązanego innego świadczenia na rzecz uprawnionego, bądź np. wypłacenie mu kwoty stanowiącej równowartość wartości takiej rzeczy oznaczonej co do tożsamości, której świadczenie stało się następczo niemożliwe.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę