room-540833_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od […]

polecenie-1024x681-1.jpg
2min0
  ZASADA: Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów.   Odpowiednie stosowanie przepisów o powołaniu spadkobiercy Spadkodawca może w testamencie poczynić jeden lub więcej zapisów zwykłych. Może również ustanowić jeden zapis zwykły na rzecz dwóch lub więcej zapisobierców i wtedy, w braku określenia tego inaczej przez […]

document-428334_1280-1.jpg
1min0
  W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.   Testator może wskazać w testamencie moment, od którego zapisobierca może żądać wykonania zapisu zwykłego, nie może to jednak nastąpić przed otwarciem spadku. Natomiast, jeśli spadkodawca nie postanowi odmiennie w tej kwestii, to zgodnie z art. 970 zd. 1 Kodeksu […]

document-2178656_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.   Kodeks cywilny przyznaje zapisobiercy obciążonemu obowiązkiem wykonania dalszego zapisu upoważnienie przemienne, dając mu możliwość zwolnienia się od […]

laptop-3196481_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, do roszczeń zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również do roszczeń obciążonego zapisem o zwrot nakładów na rzecz stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.   W przypadku gdy […]

calendar-660670_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.   Spadkodawca może poczynić w testamencie zapis zwykły pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wobec braku poczynienia przez ustawodawcę jakichkolwiek wyłączeń w tym zakresie, przyjmuje się, że wchodzą tu w grę wszelkie rodzaje terminów i warunków, a więc zarówno termin początkowy, jak i […]

hands-on-5430592_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia albo jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rzeczy.   W przypadku gdy spadkodawca uczyni przedmiotem zapisu zwykłego rzecz oznaczoną co do tożsamości, która nie […]

pawn-2430046_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: W przypadku gdy osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, powinien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy.   Brak woli lub możliwości bycia zapisobiercą W sytuacji gdy osoba powołana jako zapisobierca zwykły nie chce (np. […]