Dopuszczalność zapisu pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

AvatarGrzegorz Mania17 marca 2020

 

ZASADA: Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

 

Spadkodawca może poczynić w testamencie zapis zwykły pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wobec braku poczynienia przez ustawodawcę jakichkolwiek wyłączeń w tym zakresie, przyjmuje się, że wchodzą tu w grę wszelkie rodzaje terminów i warunków, a więc zarówno termin początkowy, jak i końcowy, a gdy idzie o warunek – to może on być zawieszający, rozwiązujący.

  • Termin początkowy – skutek czynności prawnej powstają w oznaczonym terminie,
    np. umowa zawarta zostanie w dniu 03.03.2020 r.
  • Termin końcowy – skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, np. umowa zawarta do dnia 31.12.2020 r.;
  • Warunek zawieszający – powstanie skutków czynności prawnej uzależnione jest od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. umowa zostanie zawarta warunkiem uzyskania kredytu;
  • Warunek rozwiązujący – ustanie skutków czynności prawnej uzależnione jest od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. umowa zostanie rozwiązana w przypadku utraty prawa jazdy;
  • Warunek ujemy – zakłada utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, np. otrzymam darowiznę, jeżeli pozostanie w kraju;
  • Warunek dodatni – w jego wyniku ma nastąpić zmiana istniejącego stanu rzeczy, np. otrzymam darowiznę, jeżeli przeznaczę ją na pokrycie kosztów studiów.

Przyjmuje się też, iż w odniesieniu do terminu zastrzeżonego przy powołaniu zapisobiercy zwykłego zastosowanie znajdują art. 110–116 kc, a jeśli został on ustanowiony pod warunkiem, to do warunku tego stosować należy art. 89–94 kc.

Jeżeli warunek zabroniony będzie zawieszający, zapis zwykły będzie nieważny, natomiast jeśli warunek będzie rozwiązujący, zapis zwykły będzie ważny, a warunek taki uważany będzie za niezastrzeżony.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę