Wymagalność zapisu

AvatarGrzegorz Mania23 marca 2020

 

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

 

Testator może wskazać w testamencie moment, od którego zapisobierca może żądać wykonania zapisu zwykłego, nie może to jednak nastąpić przed otwarciem spadku.

Natomiast, jeśli spadkodawca nie postanowi odmiennie w tej kwestii, to zgodnie z art. 970 zd. 1 Kodeksu cywilnego, zapisobierca może żądać wykonania poczynionego na jego rzecz zapisu zwykłego niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

Jeśli spadkodawca nie określił tu terminu, zobowiązanie dotyczące wykonania zapisu zwykłego ma charakter bezterminowy.

Co za tym idzie, roszczenie o wykonanie zapisu staje się wykonalne niezwłocznie po wezwaniu obciążonego zapisem do jego wykonania, chyba że w wezwaniu zapisobierca oznaczy inny termin.

Zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę