Testament podróżny

AvatarGrzegorz Mania14 kwietnia 2020

Kolejnym rodzajem testamentu szczególnego jest testament podróżny. Możemy go sporządzić, gdy podróżujemy polskim statkiem morskim lub powietrznym.

 

UWAGA! Podróż ww. środkiem komunikacji jest wystarczająca do możliwości sporządzenia testamentu podróżnego. Nie musi zatem wystąpić, np. obawa rychłej śmierci, czy też nieuchronnej katastrofy.

 

Treść testamentu podróżnego ogłaszamy w obecności dowódcy danego statku lub jego zastępcy oraz dwóch świadków. Następnie, dowódca statku lub jego zastępca spisuje naszą ostatnią wolę, zamieszczając datę jej spisania, odczytuje treść testamentu w obecności świadków, a na koniec spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca podpisują testament (w przypadku braku możliwości podpisania testamentu podróżnego przez spadkodawcę, należy poczynić o tym wzmiankę i podać przyczynę braku podpisu).

Z tej formy testamentu mogą również skorzystać osoby głuche, nieme lub głuchonieme. Dowódca statku lub jego zastępca nie może upoważnić innej osoby do wzięcia udziału w tej czynności zamiast niego. Tylko dowódca statku lub jego zastępca może spisać treść testamentu podróżnego.

Kto nie może być świadkiem testamentu podróżnego?

⦁ kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
⦁ niewidomy, głuchy lub niemy,
⦁ kto nie może czytać i pisać,
⦁ kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
⦁ skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
⦁ osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

Nie mogą być też świadkami małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 

UWAGA! Jeżeli nie jest możliwe sporządzenie testamentu podróżnego, np. z powodu braku czasu ze strony kapitana lub jego zastępcy albo odmowy z ich strony, możemy sporządzić testament ustny i wówczas nie musi przy tym zachodzić obawa rychłej śmierci, czy też skorzystanie ze zwykłej formy testamentu nie musi być niemożliwe lub utrudnione. Pozostałe wymogi testamentu ustnego należy jednak dochować. O testamencie ustnym pisaliśmy tutaj.

 

Co może się zdarzyć – dowódca statku lub jego zastępca nie posługuje się językiem polskim. Wówczas nie możemy sporządzić testamentu podróżnego, albowiem obecność tłumacza w takiej sytuacji jest niedopuszczalna.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę