Jak prawidłowo napisać testament

AvatarGrzegorz Mania10 kwietnia 2020

Prawidłowe sporządzenie testamentu własnoręcznego nie jest trudne, należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach:

 • testament musi być napisany w całości pismem ręcznym;
 • testament musi być podpisany;
 • testament powinien zawierać datę jego sporządzenia.

Z powyższego wynika, że nieważny będzie testament sporządzony na komputerze i podpisany po jego wydrukowaniu, czy też testament sporządzony własnoręcznie, lecz niepodpisany.

Brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do:

 • zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu;
 • treści testamentu;
 • wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Pamiętajmy, że rozdysponować naszym majątkiem na wypadek śmierci można tylko poprzez testament. W testamencie dzielimy tylko i wyłącznie nasz majątek. Nie rozrządzamy majątkiem współmałżonka. Testament musimy sporządzić osobiście, nie można tego uczynić przez przedstawiciela.

Testament możemy odwołać w każdym momencie, tak w całości, jak i w części.

W jaki sposób możemy odwołać testament?

 • poprzez sporządzenie nowego testamentu;
 • poprzez zniszczenie testamentu;
 • poprzez dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

UWAGA! Jeżeli sporządziliśmy nowy testament, nie zaznaczając w nim, iż odwołujemy poprzedni testament – wówczas odwołaniu ulegają tylko i wyłącznie te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu.

 

Kto nie może sporządzić ważnego testamentu?

 • osoby niepełnoletnie;
 • osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo;
 • osoba, dla której w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie sąd ustanowił doradcę tymczasowego.

 

 

PAMIĘTAJ! Swój testament napisz w całości własnoręcznie, wskaz datę jego sporządzenia oraz złóż pod nim wyraźny podpis.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę