Testament wojskowy

AvatarGrzegorz Mania10 marca 2020

Testament wojskowy możemy sporządzić jedynie:

⦁ w czasie mobilizacji lub wojny albo
⦁ w czasie przebywania w niewoli.

Testament wojskowym możemy również sporządzić, gdy Rzeczpospolita Polska nie znajduje się ani w stanie mobilizacji ani w stanie wojny, ale Prezydent naszego kraju – na wniosek Rady Ministrów – zdecyduje o wzięciu przez nasze wojsko udziału w istniejącym konflikcie zbrojnym.

Testamentu wojskowego nie możemy natomiast sporządzić w czasie obowiązywania w kraju stanu wojennego w rozumieniu art. 229 Konstytucji RP.

Kto może skorzystać z tej formy testamentu?
⦁ żołnierze Sił Zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową;
⦁ osoby cywile towarzyszące Siłom Zbrojnym (np. członkowie personelu Polskiego Czerwonego Krzyża lub innych stowarzyszeń towarzyszących Siłom Zbrojnym);
⦁ osoby cywilne znajdujące się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do sił zbrojnych.

W jaki sposób należy sporządzić testament wojskowy?

Mamy kilka możliwości:
⦁ ustnie oświadczamy swoją ostatnią wolę sędziemu wojskowemu, który spisuje ją w protokole i podaje miejsce oraz datę sporządzenia testamentu, odczytuje protokół i sporządza wzmiankę o odczytaniu na tym protokole, po czym wraz z sędzią wojskowym podpisujemy testament (w razie braku możliwości podpisania przez nas testamentu – sędzia wskazuję na tę okoliczność w protokole);
⦁ ustnie oświadczamy swoją ostatnią wolę w obecności co najmniej dwóch świadków, po czym jeden ze świadków spisuje naszą ostatnią wolę, wskazując na datę i miejsce jej spisania, a następnie podpisujemy spisany testament wraz ze świadkami;
⦁ jeżeli nie możemy się podpisać – wówczas ustnie oświadczamy swoją ostatnią wolę w obecności co najmniej trzech świadków, po czym jeden ze świadków spisuje naszą ostatnią wolę, wskazując na datę i miejsce jej spisania, oraz wyjaśnia przyczynę braku naszego podpisu. Następnie odczytuje spisany testament, o odczytaniu testamentu wprowadza wzmiankę w testamencie a następnie na testamencie podpisują się wszyscy trzej świadkowie;
⦁ w razie obawy rychłej śmierci – kiedy to nie możemy skorzystać ze sposobów przewidzianych wyżej, ustnie oświadczamy swą ostatnią wolę w obecności dwóch świadków, która to obecność nie musi być jednoczesna, a treść tego testamentu może zostać spisana później (analogicznie jak w przypadku testamentu ustnego, o którym pisaliśmy tutaj), nie później jednak niż przed upływem roku od złożenia naszej ostatniej woli albo, jeżeli treść testamentu nie zostanie spisana, w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku poprzez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę