Umowa pracownika banku unieważniona!

AvatarGrzegorz Mania31 sierpnia 2023

Umowa pracownika banku tez może zostać unieważniona. Przekonał się o tym nasz klient – wieloletni pracownik banku na stanowisku doradcy klienta – w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Sprawa dotyczy umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, zawartej w roku 2005 z PKO BP.

UMOWA KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY KĄT HIPOTECZNY

Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 roku, w sprawie o sygn. akt XVIII C 90/23, o ustalenie i zapłatę, Sąd Okręgowy w Poznaniu:

  • ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny nr …………… z dnia …… 2005r., zawartej pomiędzy stronami, na skutek jej nieważności.
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 162.088,41 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 41/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 listopada 2022 r. do dnia zapłaty;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

PKO BP KWESTIONUJE STATUS KONSUMENTA – PRACOWNIKA BANKU

Bank PKO BP nie chciał dopuścić, by umowa pracownika banku została unieważniona i w toku procesu kwestionował status konsumenta po stronie kredytobiorcy i podkreślał m.in., że skoro jeden z kredytobiorców od 1989 roku pracował w banku na stanowisku doradcy klienta, to musiał dokładnie znać produkt banku w postaci umowy kredytu mieszkaniowego, a w każdym razie miał dostęp do wzorca umowy i mógł uzyskać wiedzę w przedmiocie możliwości wyboru rachunku do spłaty kredytu.

PONADPRZECIĘTNA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKA BANKU

Nadto, zdaniem banku PKO BP, kredytobiorca miał ponadprzeciętną wiedzę i świadomość z zakresu ryzyk towarzyszących zawieraniu umów kredytów hipotecznych, a także z zakresu prezentowania ofert umów długoterminowych. Zdaniem banku PKO BP kredytobiorca był całkowicie świadomy uprawnień w zakresie negocjowania umów zawieranych na wzorach umownych oraz obyty ze specyficznym językiem, jakim posługują się kontrakty z branży bankowej. Również jako zawodowy doradca klienta posiadał wiedzę na temat prawidłowej prezentacji ofert i był w stanie ocenić czy produkt jest przedstawiony w sposób rzetelny czy w formie gołosłownej reklamy.

INDYWIDUALNE UZGODNIENIA POSTANOWIEŃ UMOWNYCH KREDYTU FRANKOWEGO

Bank PKO BP podkreślał też, że o świadomości kredytobiorcy w przedmiocie możliwości zmiany warunków umowy kredytu frankowego świadczył także wniosek kredytobiorcy o zastosowanie preferencyjnych warunków cenowych i ustalenie przez Bank PKO BP marży kredytu na znacznie korzystniejszym poziomie od standardowego. Co więcej, zdaniem Banku PKO BP, środki z kredytu frankowego zostały uruchomione po kursie wynegocjowanym przez kredytobiorców –  co, wedle Banku PKO BP, potwierdzało fakt, że kredytobiorcy byli świadomymi klientami, którzy weryfikowali, jaki kurs obowiązuje danego dnia w Banku i wybierali dla siebie najkorzystniejszy.

Pomimo tych zarzutów – umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT została uznana za nieistniejącą na skutek dotknięcia jej wadą nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny, bank z pewnością złoży apelację.

Zapraszamy do kontaktu, celem sprawdzenia Twojej umowy kredytu frankowego.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę