Co to jest WIBOR?

AvatarGrzegorz Mania18 listopada 2023

Co to jest WIBOR? W ostatnich miesiącach zauważamy wzrost zainteresowania sprawami o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego. Głównym powodem unieważnienia umowy mają być wady wskaźnika referencyjnego WIBOR, stanowiącego składową oprocentowania kredytu.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • co to są wskaźniki referencyjne,
 • co to jest WIBOR,
 • co to jest Rozporządzenie BMR,
 • WIBOR jak wpływa na raty kredytu.

Wskaźniki referencyjne

Wskaźniki referencyjne to głównie wskaźniki stopy procentowej stosowane na rynkach finansowych, takie jak: WIBOR, LIBOR, czy EURIBOR.

Na podstawie wskaźników referencyjnych banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, papierów dłużnych, lokat oraz innych produktów i instrumentów finansowych. Wskaźniki referencyjne mogą tez stanowić dla stron umów podstawę do określenia wzajemnych zobowiązań.

Wskaźniki referencyjne powinny być opracowywane przez niezależnych administratorów, do których zadań należą w szczególności:

 • określanie i zarządzanie mechanizmami wyznaczania danego wskaźnika referencyjnego,
 • gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik referencyjny zgodnie z przyjętą przez siebie metodologią.

Co to jest WIBOR?

WIBOR to wskaźnik referencyjny, którym posługują się banki aby określić oprocentowanie kredytu. Interesujący nas wskaźnik WIBOR jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A. WIBOR to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawana przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR. Mówiąc w skrócie – WIBOR to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

Rozporządzenie BMR – regulacja unijna dla wskaźników

Rozporządzenie BMR to unijna regulacja, która wprowadza wspólne ramy mające na celu zapewnienie dokładności i rzetelności indeksów stosowanych w Unii jako wskaźniki referencyjne, czyli także co do WIBORu. Celem Rozporządzenia jest uzyskanie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i inwestorów.

Rozporządzenie BMR wprowadziło pojęcie Administratora. Administrator to osoba fizyczna lub prawna sprawująca kontrolę nad opracowywaniem wskaźnika referencyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem BMR Administrator wskaźnika powinien zapewnić zgodność wskaźnika z rozporządzeniem BMR oraz przepisami wydanymi na jego podstawie, a nadto musi dysponować zezwoleniem udzielonym mu przez odpowiedni organ.  Administrator musi być zarejestrowany lub korzystać z innego przepisu szczególnego pozwalającego na stosowanie wskaźnika. Administrator powinien określić i w miarę potrzeby uaktualniać, właściwą metodologię wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego.

Jak zmiana WIBORu wpływa na wysokość rat?

Ryzykiem stopy procentowej objęte są wszystkie kredyty ze zmienną stopą procentową. Dotyczy to zarówno kredytów złotowych jak i walutowych. Na oprocentowanie kredytu składają się następujące części:

 • wskaźnik – WIBOR (1m, 3m, 6m), LIBOR, EURIBOR oraz
 • marża nakładana przez bank

np. zakładając, że WIBOR 3M wyniesie 5%, a marża banku 2%, to oprocentowanie kredytu wyniesie 7%.

Składowe miesięcznej raty kredytu to część kapitałowa i część odsetkowa. Odsetkowa część raty kredytu ulega zmianie wraz ze zmianą:

 • wysokości pozostającego do spłaty kapitału kredytu,
 • marży banku,
 • wskaźnika referencyjnego.

W przypadku kredytów hipotecznych przez ryzyko stopy procentowej rozumiemy ryzyko negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika na wysokość odsetkowej części raty kredytu. Gdy WIBOR rośnie, rośnie też rata kredytu.

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego

Złotówkowicze, tak jak frankowicze, zorientowali się, że w ich umowach jest coś nie tak. Oprocentowanie kredytu może rosnąć w nieskończoność. O takim ryzyku bank nie informował kredytobiorców przy podpisywaniu umowy. Na dodatek, istnieją uzasadnione wątpliwości co do jasności, przejrzystości, dokładności i rzetelności wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Te okoliczności powodują, że możliwe jest unieważnienie umowy o kredyt w złotówkach lub usunięcie z niej WIBORU i znaczne obniżenie rat kredytu. Pozwy złotówkowiczów mają zatem realne szanse na powodzenie.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę