Dziedziczenie i wypłata środków z subkonta ZUS i OFE

AvatarGrzegorz Mania1 lipca 2021

Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata środków z OFE oraz z subkonta ZUS. Z niniejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci ubezpieczonego – gdy śmierć następuje przed przejściem na emeryturę. Pewnie zastanawiasz się ile pieniędzy z OFE lub subkonta ZUS można odziedziczyć? Fundusze emerytalne nie podają oficjalnych informacji na temat wysokości wypłat środków zgromadzonych w OFE. Z kolei, z subkonta ZUS Polacy otrzymują średnio ok. 13 tys. zł.

Pieniądze w OFE

Składki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (czyli ustanowić tzw. beneficjenta). Beneficjent nie musi być członkiem rodziny.

Jeżeli nie wiemy czy zmarły był członkiem OFE, zwracamy się do najbliższej jednostki ZUS o podanie nam takiej informacji. Gdy już ustalimy właściwy fundusz emerytalny, wówczas zgłaszamy śmierć członka OFE i przedstawiamy żądane przez fundusz dokumenty.

Zazwyczaj są to:

 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza (również oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia),
 • kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego (potwierdzone notarialnie);
 • w przypadku niepełnoletnich spadkobierców fundusze wymagają dodatkowo oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie: odpisy ich aktów urodzenia, oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz dokument tożsamości prawnego opiekuna,
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa, jeśli zostało zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków,

W zależności od tego, czy:

 • jesteśmy wskazani jako beneficjent członka OFE (a wówczas czy jesteśmy współmałżonkiem, byłym współmałżonkiem po rozwodzie, lub też opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki),
 • nie zostaliśmy wskazani jako beneficjent członka OFE (a wówczas czy jesteśmy współmałżonkiem, byłym współmałżonkiem po rozwodzie, lub też opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki albo spadkobiercą),

dany fundusz może żądać od nas różnych dokumentów. Dlatego też szczegółowe informacje na temat wypłaty środków zgromadzonych w OFE oraz dokumenty niezbędne do ich wypłaty należy sprawdzić na stronie internetowej właściwego funduszu.

Kiedy następuje wypłata środków z OFE?

Wypłata środków z OFE następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.

Pieniądze faktycznie wypłaca ZUS. Wygląda to w ten sposób, że po śmierci osoby należącej do OFE, dany fundusz przyjmuje wniosek o wypłatę świadczenia na rzecz osoby uposażonej, a następnie przekazuje je do ZUS-u, który dokonuje podziału środków zapisanych na subkoncie.

Czy od otrzymanej kwoty należy się podatek?

Kwoty wypłacane po śmierci członka OFE wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy podlegają 19% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 % obowiązani są – jako płatnicy – Otwarte Fundusze Emerytalne. Pobranie podatku odbywa się w ten sposób, że OFE potrąca go od przekazywanych środków i na konto uposażonego trafia już kwota pomniejszona o ten podatek.

Do kiedy mam czas by zgłosić się po wypłatę środków do OFE?

Na szczęście, nie ma żadnego określonego terminu, kiedy należy się zgłosić po pieniądze po zmarłym członku OFE. Można to zrobić w każdym momencie.

Subkonto w ZUS – ogólne zasady dziedziczenia

Subkonta funkcjonują w ZUS od maja 2011 roku. Powstały one w konsekwencji obniżenia składki przekazywanej do OFE. W 2011 r. rząd zmniejszył składkę dotychczas przekazywaną do funduszy emerytalnych z 7,3 proc. do 2,92 proc.

Różnica to 4,38 % i składka tej wysokości trafia do subkonta w ZUS. Natomiast, w przypadku nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do OFE (2,92 %), na subkonto ZUS trafia 7,3 %.

Czy pieniądze zgromadzone na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu?

Pieniądze z subkonta ZUS – w przeciwieństwie do pieniędzy zgromadzonych w I filarze – podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach jak składki zgromadzone w OFE.

Kto posiada subkonto w ZUS?

Prowadzenie subkonta jest obowiązkowe co do:

 • wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r.,
 • a także w przypadku tych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., którzy dobrowolnie, na swój wniosek, przystąpili do OFE.

Kto nie może mieć subkonta w ZUS?

Z kolei, dla wszystkich ubezpieczonych, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1949 r. oraz ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., którzy nie zostali członkami OFE – wobec braku odpowiedniej podstawy prawnej – ZUS w ogóle nie może prowadzić subkont, choćby wnosili o to sami zainteresowani.

W jaki sposób dzielone są środki zgromadzone na subkoncie ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Co do zasady, w momencie śmierci danej osoby połowa zgromadzonych pieniędzy przechodzi na współmałżonka. Zazwyczaj współmałżonek nie dostaje gotówki, ale pieniądze te trafiają na jego indywidualne konto emerytalne w ZUS.

Druga połowa pieniędzy z subkonta jest wypłacana osobie uprawnionej, którą wskazał ubezpieczony. Jeśli ubezpieczony nikogo nie wskazał, wówczas pieniądze zgromadzone na subkoncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają rozdysponowaniu zgodnie z ustalonym porządkiem dziedziczenia w danym, konkretnym przypadku.

Czy środki zgromadzone na subkoncie ZUS przy wypłacie podlegają opodatkowaniu?

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie ZUS podlega 19% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 % obowiązany jest – jako płatnik – ZUS. Pobranie podatku odbywa się w ten sposób, że ZUS potrąca go od przekazywanych środków i na konto uposażonego trafia już kwota pomniejszona o ten podatek.

Wniosek o wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej

Celem otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ZUS należy zgłosić do swojej placówki ZUS i ustalić czy zmarły rzeczywiście miał subkonto. Jeżeli tak, wówczas przedstawiamy dowód tożsamości, odpis akt zgonu zmarłego i wypełniamy na miejscu odpowiedni wniosek. ZUS w ciągu 3 miesięcy przeleje nam należne środki.

Wniosek o wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej znajdziesz tutaj.

Sprawdź również stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod kątem subkonta w ZUS i ogólnych zasad dziedziczenia. Znajdziesz ją tutaj.

UWAGA!

Stan subkonta ulega pomniejszeniu o kwoty wypłacanej ubezpieczonemu okresowej emerytury kapitałowej. Pomniejszenie jest dokonywane sukcesywnie, co miesiąc, w terminach, w których ZUS wypłaca uprawnionemu okresową emeryturę kapitałową.

 

Zachęcamy do kontaktu celem udzielenia pomocy prawnej w zakresie możliwości uzyskania środków zgromadzonych tak w OFE jak i na subkoncie ZUS.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę