Getin – zabezpieczenie po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji

AvatarGrzegorz Mania4 marca 2023

Getin – zabezpieczenie po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji utrzymane w mocy przez Sąd!

GETIN NOBLE BANK PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA

O wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny możesz przeczytać TUTAJ.

Na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wniesiono kilka tysięcy skarg do sądu administracyjnego. Skargi te złożyli obligatariusze Getin Noble Bank i kredytobiorcy frankowi.

Skargi będzie rozpoznawał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Liczbę skarg media szacują na ponad 7,5 tysiąca.

Przeczytasz o tym TUTAJ.

W związku ze wszczęciem przymusowej restrukturyzacji kredytobiorcy frankowi, którzy mają nadwyżkę ponad spłacony na rzecz banku kapitał kredytu zasadnie obawiają się, czy uda im się odzyskać pieniądze od Getin Noble Banku.

Jak wiemy, praktycznie cały majątek i wszelkie aktywa zostały przeniesione na nowy podmiot – VeloBank. Getin Noble Bank został jedynie z toksycznym produktem w postaci kredytów frankowych.

GETIN NOBLE BANK ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ KREDYTOBIORCÓW FRANKOWYCH

Jeżeli masz zatem kredyt frankowy w Getin Noble Bank, to powinieneś postarać się o uzyskanie zabezpieczenia swoich roszczeń w postaci wstrzymania obowiązku spłaty dalszych rat kredytu frankowego.

Nam się to udało.

W dniu 2 marca 2023 roku w Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt XII Cz 11/23 oddalił zażalenie Getin Noble Bank na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 17 listopada 2022 roku.

Wniosek o zabezpieczenie został złożony już po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank.

Nasi klienci nie muszą zatem spłacać dalszych rat kredytu, aż do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

Od miesięcy pojawiają się wątpliwości, czy rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank stanowi podstawę dla umorzenia już rozpoczętych postępowań zabezpieczających oraz czy uniemożliwia ustanawianie nowych zabezpieczeń w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Dlaczego?

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bowiem, zgodnie z przepisem art. 135 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG):

„Postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu”.

Dalej, zgodnie z przepisem art. 135 ust. 4 ustawy o BFG:

„W czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego.”

Jak się okazuje, pomimo wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank – uzyskanie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców jest możliwe.

PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK

Sąd Okręgowy w Poznaniu słusznie wskazał m.in., że:

  1. Sąd rozstrzygający zażalenie podziela pogląd, wedle którego wstrzymanie obowiązku płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych nie jest w istocie postanowieniem wydanym „wobec podmiotu w restrukturyzacji”.
  2. Zgodnie z art. 70 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dalej dyrektywa 2014/59/UE) państwa członkowskie są obowiązane zapewnić, by
    organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji posiadały uprawnienie do ograniczenia zabezpieczonym wierzycielom instytucji objętej m.in. restrukturyzacją możliwości egzekucji zabezpieczeń wierzytelności w odniesieniu do wszelkich aktywów tej instytucji objętej restrukturyzacją. Z normy tej wynika zatem wyłączenie możliwości wykonania zabezpieczenia wierzytelności w drodze egzekucji, a nie jakiegokolwiek innego zabezpieczenia w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji.
  3. Z przywołanego powyżej przepisu art. 70 dyrektywy 2014/59/UE nie można wnioskować, aby ustawodawcy unijnemu zależało na zablokowaniu drogi do uzyskania i realizacji takich specyficznych form zabezpieczenia, jak ta zastosowana w zaskarżonym postanowieniu, mających na celu de facto wstrzymanie realizacji świadczeń, które z dużą dozą prawdopodobieństwa okażą się nienależne.
  4. Nie można abstrahować od tego, że nieważność umowy kredytowej finalnie prowadzi do konieczności wzajemnego rozliczenia stron. Oznacza to, że po stronie powodowej (kredytobiorcy) spłata wartości nominalnej udzielonego kredytu stanowi właśnie takie rozliczenie. Uprawdopodobnienie nieważności umowy kredytu z powodu jej abuzywności oznacza, że nieważna była ona od samego początku. Zatem nie było i nie ma podstaw do uiszczania na jej podstawie jakichkolwiek świadczeń ze strony kredytobiorcy (strony powodowej) od samego jej zarania. Dlatego też dalsze płacenie rat takiego kredytu dotyczy w istocie majątku samego powoda (kredytobiorcy) i zmierza jedynie do zatrzymania kolejnych przysporzeń po stronie podmiotu w restrukturyzacji, które nie znajdują podstawy prawnej i de facto rodzą tylko kolejny dług (roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego).

Zapraszam do kontaktu w sprawie Twojej umowy kredytu frankowego.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę