Kredyt frankowy a klauzule abuzywne – Bank BPH [2023]

AvatarGrzegorz Mania6 marca 2023

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne to popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale co to są klauzule abuzywne (niedozwolone)?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
 • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?
KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze TUTAJ.

Bank BPH był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w BPH pewnie zastanawiasz się:

 • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w BPH?
 • czy moja umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne?
KLAUZULE ABUZYWNE BPH

Klauzule abuzywne w BPH (oraz GE Money Bank) zawierały następujące umowy frankowe:

BPH PBK S.A.

 • Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

Przykładowa klauzula abuzywna skutkująca nieważnością całej umowy frankowej:

 • „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…)” na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK S.A., kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF) (słownie:… złotych polskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”

BPH S.A.

 • Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. i z 2005 r.
 • Umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.

GE Money Bank S.A.

 • Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.
 • Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i z 2008 r.

Przykładowa klauzula abuzywna skutkująca nieważnością całej umowy frankowej:

 • „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.”

Zdecydowana większość spraw przeciwko Bankowi BPH dotyczy umów kredytu indeksowanego do CHF zawartych z GE Money Bank. Umowy te były zawierane w latach 2005-2009.

Sprawdź czy w Twojej umowie znajdują się klauzule abuzywne.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych i mimo, że Banki proponują ugody, to frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

 • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
 • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
 • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

BPH KREDYT FRANKOWY

Podejrzewasz, że w Twojej umowie kredytu frankowego z BPH są klauzule abuzywne? Wyślij do nas swoją umowę, a my ją bezpłatnie przeanalizujemy i wskażemy dalsze kroki.

Klauzule abuzywne BPH to w roku 2023 sprawa nadal aktualna i z powodzeniem możesz się na nie powoływać, aby unieważnić umowę kredytu frankowego.

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych to Twój argument do walki z bankiem.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę