Kredyt frankowy a klauzule abuzywne – Raiffeisen Bank i Polbank [2023]

AvatarGrzegorz Mania7 marca 2023

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne to popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie.

Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
 • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?
KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze Rzecznik Finansowy TUTAJ.

Raiffeisen Bank (wcześniej jako Polbank) był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w Raiffeisen Bank pewnie zastanawiasz się:

 • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w Raiffeisen Bank?
 • czy moja umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne?
KLAUZULE ABUZYWNE Raiffeisen Bank i Polbank

Klauzule abuzywne w Raiffeisen Bank (oraz EFG Eurobank Ergasias, Polbank) zawierały następujące umowy frankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Umowa kredytu Mieszkaniowego z 2008 r.

Przykładowa klauzula abuzywna skutkująca nieważnością całej umowy frankowej:

 • „W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.”
 • „W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej: a) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie, b) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w § 2 ust. 17 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych po dniu, określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., z 2008 r. i z 2009 r.

Przykładowa klauzula abuzywna skutkująca nieważnością całej umowy frankowej:

 • „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) zł (słownie: …). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”

Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG

 • „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień § 11.”

Sprawdź czy w Twojej umowie znajdują się klauzule abuzywne.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych. Banki proponują ugody, ale frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

 • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
 • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
 • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

Raiffeisen KREDYT FRANKOWY

Podejrzewasz, że w Twojej umowie kredytu frankowego z Raiffeisen Bank są klauzule abuzywne? Wyślij do nas swoją umowę, a my ją bezpłatnie przeanalizujemy i wskażemy dalsze kroki.

Klauzule abuzywne Raiffeisen Bank to w roku 2023 sprawa nadal aktualna. Z powodzeniem możesz się na nie powoływać i unieważnić umowę kredytu frankowego.

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych to Twój argument do walki z bankiem.

Zapoznaj się z innymi artykułami na temat kredytów frankowych. TUTAJ piszemy np. o spłaconym kredycie frankowym w całości a możliwości pozwania banku.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę