Kredyt frankowy a klauzule abuzywne – PKO BP [2023]

AvatarGrzegorz Mania11 marca 2023

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne to popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie.

Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
 • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?
KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze Rzecznik Finansowy TUTAJ.

PKO BP S.A. był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Chodzi tutaj o umowy:

 • Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT i
 • Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny.

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w PKO BP S.A. pewnie zastanawiasz się:

 • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w Raiffeisen Bank?
 • czy moja umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne?

Poniżej przedstawiamy zbiór przykładowych klauzul abuzywnych.

KLAUZULE ABUZYWNE – NORDEA HABITAT

Klauzule abuzywne w PKO BP zawierały następujące umowy frankowe:

Nordea Bank S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.:

 • 2 ust. 2 umowy:

„Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”

 • 2 ust. 3 umowy:

„Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.”

 • 10 ust. 2 umowy:

„Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.”

 • 10 ust. 3 umowy:

„Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.:

 • 1 ust. 2 części ogólnej umowy:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

 • 13 ust. 7:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2007 r.:

 • 1 ust. 2 części ogólnej umowy:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kuna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r. i 2009 r.:

 • 1 ust. 2 części ogólnej umowy:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

 • 12 ust. 3 części ogólnej umowy:

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2011 r.:

 • 1 ust. 2 pkt 2 części ogólnej umowy:

„Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków”

KLAUZULE ABUZYWNE – NORDEA HABITAT

Klauzule abuzywne znajdziesz w poniższych umowach:

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.:

 • 5 ust. 3:

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

 • 5 ust. 4:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

 • 13 ust. 7:

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.

 • 5 ust. 3:

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

 • 5 ust. 4:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

 • 13 ust. 7 (lub ust. 8) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. oraz z 2010 r., Część Ogólna Umowy („COU”):

 • 4 ust. 1:

„Kredyt jest wypłacany:

1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”

 • 4 ust. 2:

„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.”

 • 22 ust. 2:

„W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z:

1). ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.”

Umowa z 2006 r.:

 • 1 ust. 2:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

 • 11 ust. 3:

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

 • 13 ust. 7:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Jak widzisz w umowach kredytów frankowych PKO BP S.A. jest sporo klauzul abuzywnych. 

Sprawdź czy również w Twojej umowie znajdują się klauzule abuzywne.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych. Banki proponują ugody, ale frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

 • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
 • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
 • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

PKO BP KREDYT FRANKOWY A KLAUZULE ABUZYWNE

Podejrzewasz, że w Twojej umowie kredytu frankowego z PKO BP są klauzule abuzywne? Wyślij do nas swoją umowę, a my ją bezpłatnie przeanalizujemy i wskażemy dalsze kroki.

Klauzule abuzywne PKO BP to w roku 2023 sprawa nadal aktualna. Z powodzeniem możesz się na nie powoływać i unieważnić umowę kredytu frankowego.

Klauzule abuzywne a kredyt frankowy to Twój argument do walki z bankiem.

Zapoznaj się z innymi artykułami na temat kredytów frankowych.

TUTAJ piszemy np. o spłaconym kredycie frankowym w całości a możliwości pozwania banku.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę