Opinia Rzecznika Generalnego TSUE. Korzystna dla frankowiczów.

AvatarGrzegorz Mania16 lutego 2023

Rzecznik Generalny TSUE wydał istotną dla kredytobiorców frankowych opinię dotyczącą tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którego hipotetycznie mógł domagać się bank, po unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Problem, którym zajął się Rzecznik dotyczy wzajemnych rozliczeń stron po uznaniu umowy kredytowej za nieważną.

A zatem także roszczeń kredytobiorców frankowych względem banku.

Polski sąd zapytał TSUE o to, czy poza zwrotem kwoty kredytu przez kredytobiorcę którakolwiek ze stron może oczekiwać wynagrodzenia, odszkodowania lub innej gratyfikacji za bezumowne korzystanie ze środków pieniężnych.

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Do tej pory banki wielokrotnie straszyły kredytobiorców frankowych, że obciążą ich wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału udzielonego kredytu.

Tymczasem, jak wynika z opinii Rzecznika Generalnego TSUE – to kredytobiorcy, na skutek unieważnienia ich umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, będą mogli domagać się właśnie takiego wynagrodzenia od banków.

Jednocześnie, Rzecznik Generalny TSUE podkreślił, że bankom takie wynagrodzenie się nie należy.

Dlaczego?

DYREKTYWA 93/13

Bowiem byłoby to sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13, która zapewnia konsumentom ochronę prawną w relacjach z profesjonalnymi podmiotami, takimi jak banki.

Wedle tej Dyrektywy konsument jest osobą szczególnie chronioną przed nieuczciwymi warunkami umownymi.

Bank nie może odnieść żadnej korzyści na skutek zawarcia z konsumentem nieuczciwej i nieważnej umowy.

Nadto, powinien liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami, takimi jak chociażby możliwość domagania się przez konsumenta dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuczciwej i nieważnej umowy.

Banki tracą zatem kolejny argument do straszenia kredytobiorców frankowych.

Podkreślić należy, że wydana opinia Rzecznika Generalnego TSUE ma zazwyczaj odzwierciedlenie w późniejszym orzecznictwie TSUE.

Orzeczenie, które zapadnie za kilka miesięcy będzie miało fundamentalny wpływ na rozstrzyganie przez polskie sądy kwestii zasadności wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE

Co dokładnie przedstawił Rzecznik Generalny TSUE?

Z podsumowaniem można zapoznać się w tym miejscu.

SĄDY ODDALAJĄ ROSZCZENIA BANKÓW O WYNAGRODZENIE

Warto podkreślić, że sądy w Polsce już zaczynają oddalać roszczenia banków o zasądzenie na ich rzecz od kredytobiorcy frankowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Tytułem przykładu warto wskazać chociażby wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 21.10.2022 r., sygn. II C 1788/20, wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, sygn. IIII C 234/18, czy też wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXV C 3679/20 w którym Sądy stwierdziły, że:

  • w przepisach brak jest podstawy prawnej do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału,
  • bank przez wiele lat dysponował środkami pieniężnymi wpłacanymi przez kredytobiorców tytułem rat,
  • celem Dyrektywy 93/13 jest zaprzestanie stosowania nieuczciwych warunków umownych, a cel ten nie zostałby osiągnięty, gdyby bank na skutek nieważnej i nieuczciwej umowy mógł otrzymać dodatkowe wynagrodzenie,
  • nieuczciwy przedsiębiorca ma ponieść karę.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli nadal masz kredyt we frankach zachęcam do kontaktu celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę