Podwójne zabezpieczenie w toku procesu – klienci nie płacą rat z 2 umów kredytu

AvatarGrzegorz Mania23 marca 2024

W ostatnim tygodniu uzyskaliśmy dla naszych Klientów postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesu o unieważnienie dwóch umów kredytu frankowego – umowy kredytu hipotecznego oraz umowy kredytu konsolidacyjnego zawartych w roku 2006 z Bankiem BPH S.A. Aktualnie Sądy zdecydowanie częściej udzielają zabezpieczenia roszczeń frankowiczów. Istotą udzielonych przez sądy zabezpieczeń jest wstrzymanie obowiązku płatności dalszych rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania.

Postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie, w sprawie o sygn. akt: I C 14/24, w dniu 13 marca 2024 r.

Warto wskazać, że sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, albowiem w całości podzielił argumentację prawną naszej Kancelarii.

Istotne dla skuteczności wniosku o udzielenie zabezpieczenia są argumenty wskazane w Wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku, wydanym w sprawie dot. Getin Noble Bank, o sygn. C-287/22 (https://curia.europa.eu), rozstrzygającym kwestię zastosowania środków tymczasowych mających na celu w szczególności zawieszenie wykonania umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentami przez przedsiębiorcę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w przedmiocie unieważnienia tej umowy ze względu na nieuczciwy charakter jednego z zawartych w niej warunków, w którym to wyroku Trybunał orzekł, że:

„Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że: stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia zawartej przez tego konsumenta umowy kredytu ze względu na to, że owa umowa kredytu zawiera nieuczciwe warunki, spłaty rat miesięcznych należnych na podstawie wspomnianej umowy kredytu, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia.”

Warto zatem w toku procesu kierować do sądów wnioski o zabezpieczenie roszczeń swoich klientów w postaci wstrzymania płatności dalszych rat kredytu frankowego – aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę