TSUE Rewolucyjny Wyrok: Łatwiejsza Walka Frankowiczów w Sądzie

AvatarGrzegorz Mania20 stycznia 2024

TSUE Wyrok Frankowicze 2024 

W czwartek 18 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, który może stanowić przełom w sprawie kredytów frankowych na etapie postepowania egzekucyjnego. Wyrok ten można określić jako prawdziwą rewolucję, otwierającą nowe możliwości dla frankowiczów.

Stan Faktyczny Sprawy

„W dniu 9 stycznia 2006 r. TL, konsument, zawarł z Getin Noble Bank umowę kredytu, na okres od dnia 9 stycznia 2009 r. do dnia 16 stycznia 2016 r., denominowanego w złotych polskich (PLN), indeksowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF) i stanowiącego równowartość w złotych polskich kwoty 15 645,27 CHF (około 16 270 EUR). Zgodnie z tą umową kredytu kwota udzielonego przez Getin Noble Bank kredytu została przeliczona w dniu zawarcia rzeczonej umowy na podstawie kursu kupna danej waluty indeksacyjnej określonego w tabeli kursów walut obcych tego banku, a spłata całego długu miała zostać dokonana w złotych polskich po przeliczeniu tego długu denominowanego w owej walucie indeksacyjnej na podstawie kursu sprzedaży rzeczonej waluty obowiązującego w dniu dokonania spłaty na rzecz wspomnianego banku.

W dniu 13 maja 2008 r. TL zawarł z tym samym bankiem kolejną umowę kredytu w złotych polskich indeksowanego kursem franka szwajcarskiego i stanowiącego równowartość w złotych polskich kwoty 36 299,30 CHF (około 37 740 EUR) na okres 120 miesięcy. Ta druga umowa kredytu powtarzała zasadniczo warunki umowy kredytu, o której mowa w poprzednim punkcie.

Powołując się na brak regulowania płatności przez TL, Getin Noble Bank wypowiedział te dwie umowy kredytu i w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (Polska), odpowiednio w dniach 28 grudnia i 3 czerwca 2016 r., dwa pozwy przeciwko TL, w których domagał się od TL zapłaty kwot należnych z tytułu wspomnianych umów kredytu, wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Na poparcie swoich żądań Getin Noble Bank powołał się na umowy kredytu, które zawarł z TL, aczkolwiek nie mógł ich załączyć do tych dwóch powództw ze względu na przepisy proceduralne regulujące elektroniczne postępowanie upominawcze, zawarte w art. 50532 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, oraz na techniczne właściwości systemu obsługującego to postępowanie, które nie pozwalają na przedstawianie jakichkolwiek dowodów. W związku z tym Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nie był właściwy ani nie miał nawet technicznych możliwości, by żądać od Getin Noble Banku przedstawienia tych umów kredytu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał dwa nakazy zapłaty, których TL nie zaskarżył, wobec czego owe nakazy uprawomocniły się, a następnie nadano im klauzule wykonalności. Umożliwiło to wszczęcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w odniesieniu do nieruchomości należącej do TL przez komornika sądowego pod nadzorem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polska), który jest sądem odsyłającym” (wyrok TSUE z 18.01.2024r. sygn. C – 531/22).

Rewolucyjne Zmiany dla Kredytobiorców

TSUE orzekł, że sąd nadzorujący postępowanie egzekucyjne może badać potencjalnie nieuczciwy charakter warunku umownego w umowie kredytu. To oznacza, że abuzywność umowy może być badana nawet na etapie egzekucji, co stanowi dobrą wiadomość dla frankowiczów.

W przypadku klienta Getin Banku, który nie uregulował zobowiązań, TSUE potwierdził, że sąd krajowy ma prawo z urzędu sprawdzić, czy zapisy w umowie są nieuczciwe. To istotne zwłaszcza w kontekście elektronicznego postępowania upominawczego, gdzie wcześniej sąd opierał się wyłącznie na twierdzeniach powoda.

Automatyczna Ocena Nieuczciwych Klauzul

Warto zaznaczyć, że TSUE podkreślił, iż sąd krajowy może automatycznie badać potencjalnie nieuczciwe zapisy w umowach kredytowych. To zmienia dotychczasowe podejście, gdzie konieczne było formalne zaskarżenie nakazu zapłaty przez konsumenta.

Decyzja Trybunału stanowi ważne narzędzie dla frankowiczów, umożliwiając sądom przeprowadzenie analizy potencjalnie nieuczciwych zapisów umownych na etapie egzekucji. To kolejny krok w ułatwianiu walki kredytobiorców w sądzie.

Zdanie Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich (ZBP) odniósł się do wyroku TSUE, potwierdzając zgodność z dotychczasową praktyką sądów polskich. Zaznaczyli, że przepisy polskiego prawa nie przewidują automatycznego uznania analogicznych klauzul za abuzywne jedynie z powodu ich wpisu do rejestru.

ZBP podkreślił również, że ocena skutków wpisu do rejestru klauzul abuzywnych leży w gestii sądów krajowych i prawa krajowego. W oświadczeniu ZBP czytamy, że „Trybunał zwrócił również uwagę, że przepisy krajowe muszą zapewniać sądowi możliwość oceny z urzędu a konsumentowi możliwość powołania się na abuzywność klauzul na każdym etapie postępowania rozpoznawczego.”

Zdanie Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy także odniósł się do wyroku TSUE, podkreślając, że:

  • wyrok ten ma istotne znaczenie dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do kursu waluty obcej, zawierającą niedozwolone postanowienia umowne, które nie były indywidualnie negocjowane.
  • Rozstrzygnięcie TSUE może mieć istotny wpływ także na inne umowy, więc nie tylko bankowe, czy kredytowe, zawierane z konsumentami, w których przedsiębiorca sformułował niedozwolone postanowienia umowne, które nie były indywidualnie negocjowane.

Podsumowanie: Zmiany w Myśleniu o Prawomocnych Orzeczeniach

Decyzja TSUE to kolejny krok ku sprawiedliwości dla frankowiczów. Automatyczna możliwość badania nieuczciwych klauzul na etapie egzekucji otwiera nowe perspektywy, umacniając pozycję kredytobiorców w starciu z bankami. Wyrok ten z pewnością wpłynie na sposób, w jaki sądy polskie rozpatrują sprawy związane z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do franka szwajcarskiego.

TSUE wyrok frankowicze 2024 – Sygn. C-531/22.

Zapraszamy do kontaktu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę