Wygrywamy z PKO BP! Wyrok prawomocny

AvatarGrzegorz Mania29 grudnia 2023

Kolejne zwycięstwo z Bankiem. Wygrywamy z PKO BP. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 580/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt XVIII C 816/21:

  • zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 192.882,42zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 42/100) oraz kwotę 16.465,62 CHF (szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć franków szwajcarskich 62/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2021r. do dnia zapłaty, za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powódkę na rzecz pozwanego kwoty 306.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot;
  • w pozostałym zakresie apelację oddalił;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8.100 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w ustnym uzasadnieniu zaznaczył, że zdaniem Sądu umowa kredytu jest umową wzajemną, a zatem bankowi przysługuje zarzut zatrzymania. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania i tylko w tym zakresie zmienił wyrok Sądu Okręgowego.

Co jednak istotne, Sąd Apelacyjny powołał się na wyrok TSUE z 14 grudnia 2023 roku, z którego wynika, że uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie może pozbawić konsumenta odsetek ustawowych za opóźnienie.

Do tej pory Banki podnosiły zarzut zatrzymania jedynie w celu pozbawienia frankowiczów odsetek ustawowych za opóźnienie. Są to znaczące kwoty, albowiem odsetki ustawowe za opóźnienie – zgodnie z orzecznictwem TSUE – winny być naliczane od dnia wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, a jak wiemy sam proces sądowy trwa dosyć długo. Jak widać, takie działanie banków nie ma już sensu. Tym bardziej, że stronom procesu przysługuje dalej idący zarzut, w postaci zarzutu potrącenia.

Stan faktyczny niniejszej sprawy był następujący: Powódka kredyt wzięła razem z mężem. Doszło do rozwodu. Mąż nie występował w niniejszej sprawie. Powódka po rozwodzie przejęła cały kredyt na siebie, a w procesie wystąpiła o zasądzenie na jej rzecz 100 % spłat dokonanych od samego początku trwania umowy kredytu. Kancelaria zdołała udowodnić, że powódka od pierwszej raty kredyt spłacała samodzielnie, ze środków stanowiących jej majątek odrębny.

To kolejny prawomocny i korzystny dla frankowiczów wyrok przeciwko PKO BP.

Zapraszamy do kontaktu celem bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę