work-5382501_1280-1.jpg
2min0
Od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeśli go nie ustanowiono – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować, ustawodawca wskazał konkretne osoby, które mogą wykonywać w tym czasie tzw. czynności zachowawcze. Są to: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy […]