lips-1690875_1280-1.jpg
2min0
Testament ustny należy do kategorii testamentów szczególnych. Można go sporządzić tylko w ściśle określonych przypadkach: gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Jakie sytuacje możemy zaliczyć do szczególnych okoliczności? powódź epidemia objęcie spadkodawcy kwarantanną z uwagi na chorobę zakaźną. Kiedy mamy do […]

2min0
Wyróżniamy dwa sposoby stwierdzenia treści testamentu: ⦁ sporządzenie pisma stwierdzającego treść testamentu albo ⦁ zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Pismo sporządza jeden ze świadków testamentu ustnego bądź osoba trzecia (najlepiej jednak, aby pismo takie sporządziła osoba niezainteresowana majątkiem spadkodawcy, dla której to osoby spadkodawca w swoim testamencie ustnym nie przewidział żadnych korzyści) w ciągu […]