time-273857_1280-1.jpg
1min0
Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. W razie kilku testamentów, termin ten biegnie od ogłoszenia testamentu, z którym uprawniony do zachowku wiąże swoje roszczenie wobec danej osoby. Sąd lub notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Dokonuje się tego w zasadzie bez obecności osób zainteresowanych, chyba […]