Wygrywamy z Bankiem Millennium!

AvatarGrzegorz Mania17 kwietnia 2024

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy w Kaliszu, wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2024 roku, w sprawie o sygn. I C 1718/23:

I. ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z czynności prawnej w postaci Umowy o millekredyt dom nr …… z 2005 roku zawartej przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie;

II. Zasądził od pozwanego Bank Millennium Spółka Akcyjna na rzecz powodów łącznie kwotę 106.307,48 zł (słownie: sto sześć tysięcy trzysta siedem złotych 48/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.09.2023 roku do dnia zapłaty;

III. Kosztami procesu w całości obciążył pozwanego i w związku z tym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę