Całkowite zwolnienie od podatku od spadku

AvatarGrzegorz Mania5 czerwca 2020

Kto może zostać zwolniony od podatku od spadków i darowizn? Co jest objęte zwolnieniem od podatku? Jakie są warunki zwolnienia od podatku? Jaki jest termin zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego? Na jakim druku zgłosić zwolnienie?

Dziedzicząc spadek często zastanawiamy się  – a co z podatkiem od spadku? Czy muszę coś zapłacić urzędowi skarbowemu? Czy istnieje całkowite zwolnienie od podatku od spadku?

Jeżeli należysz do kręgu osób najbliższych spadkodawcy oraz zdążysz wypełnić formalności w terminie – wówczas zostaniesz całkowicie zwolniony od podatku od spadków i darowizn.

 

KTO JEST ZWOLNIONY OD PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Do grona osób objętych zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn zaliczamy:

 • małżonka,
 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • pasierba,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę.

Są to osoby należące do I grupy podatkowej i to właśnie tym osobom przysługuje całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.

Ustawodawca postanowił jednak wyłączyć z tej grupy:

 • zięcia,
 • synową,
 • teściów,

którzy podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ponadto, zwolniony może zostać jedynie nabywca, który w chwili nabycia:

 • był obywatelem polskim lub
 • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
 • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
 • miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium takiego państwa.

 

PRZEDMIOT ZWOLNIENIA OD PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Przedmiotem zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest:

 • nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych.

 

CZYM JEST NABYCIE WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

Na potrzeby zwolnienia od podatku od spadku i darowizn poprzez nabycie rzeczy lub prawa majątkowego rozumiemy nabycie w drodze, m.in.:

 • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
 • zachowku,
 • umowy darowizny, polecenia ustanowionego w umowie darowizny,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci,
 • dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego,
 • ustanowienia nieodpłatnego użytkowania, renty pod tytułem darmym lub nieodpłatnej służebności.

 

ZGŁOSZENIE NABYCIA

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest dokonanie zgłoszenia nabycia rzeczy lub prawa majątkowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w odpowiednim terminie.

Termin ten wynosi 6 miesięcy.

 

OD KIEDY TERMIN 6 MIESIĘCY ZACZYNA SWÓJ BIEG

W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia mamy 6 miesięcy na dokonanie zgłoszenia do urzędu skarbowego od dnia:

 • uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

 

UWAGA!

TERMIN TEN ZACZYNA SWÓJ BIEG OD UPRAWOMOCNIENIA, A NIE OD DNIA DORĘCZENIA NAM PRAWOMOCNEGO POSTANOWIENIA SĄDU STWIERDZAJĄCEGO NABYCIE PRAW DO SPADKU.

 

Jeżeli mamy do czynienia z aktem poświadczenia dziedziczenia lub europejskim poświadczeniem spadkowym, wówczas termin 6 miesięcy zaczyna swój bieg od dnia:

 • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

W pozostałych przypadkach termin 6 miesięcy zaczyna swój bieg od:

 • wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia – przy nabyciu poprzez zapis, dalszy zapis lub polecenie testamentowe,
 • zaspokojenia roszczenia lub jego części – przy zachowku.

 

CO W SYTUACJI, GDY O NABYCIU DOWIADUJEMY SIĘ PO UPŁYWIE TERMINU

Jeżeli o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych dowiemy się po upływie ww. 6 miesięcy, wówczas, aby uzyskać zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, musimy:

 • zgłosić nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o nabyciu oraz
 • uprawdopodobnić fakt późniejszego dowiedzenia się o tym nabyciu.

 

FORMA ZGŁOSZENIA: DRUK SD-Z2 

Zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych dokonujemy na urzędowych formularzach:

 • SD-Z2: Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Druk zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w postaci formularza SD-Z2 znajdziesz tutaj.

Złożenie formularza jest bezpłatne.

 

KTÓRY URZĄD SKARBOWY JEST WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA FORMULARZA SD-Z2

Jeżeli nabyliśmy rzecz lub prawo majątkowe w drodze dziedziczenia, przez zapis, polecenie testamentowe, czy też zachowek, właściwy będzie Urząd Skarbowy ze względu na:

 • miejsce położenia nieruchomości, jeśli wśród rzeczy nabytych przynajmniej jedna z nich będzie stanowiła:
   • nieruchomość,
   • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
   • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
   • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
   • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
   • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
   • użytkowanie wieczyste,

 

 • ostatnie miejsca zamieszkania spadkodawcy – w pozostałych przypadkach,

 

 • jeśli spadkodawca nie posiadał takiego miejsca – wówczas właściwy będzie urząd skarbowy ze względu na ostatnie miejsce jego pobytu.

Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę