Sprzedaż nieruchomości ze spadku a podatek

Krzysztof ManiaKrzysztof Mania9 czerwca 2020

Odziedziczyłeś w spadku nieruchomość i chciałbyś ją sprzedać, ale nie wiesz, czy nie będziesz musiał zapłacić podatku dochodowego?

Odpowiedź zależy od tego, czy mamy do czynienia z tzw. odpłatnym zbyciem nieruchomości.

Na wstępie zdefiniować należy czym jest to odpłatne zbycie nieruchomości.

Definicję tegoż terminu znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, odpłatne zbycie nieruchomości ma miejsce w przypadku, gdy zbycie nieruchomości, następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości, a operacja ta nie jest realizowana w ramach działalności gospodarczej.
Regulacje obejmujące odpłatne zbycie nieruchomości dotyczą również części lub udziału w nieruchomości, a także praw majątkowych takich jak: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów.

 

Uzupełniająco wskazać należy, iż nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku nieruchomości, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Wobec powyższego, odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi jeżeli:
  1. od końca roku, w którym spadkodawca wybudował lub nabył nieruchomość albo prawo majątkowe, upłynęło 5 lat;
  2. w drodze działu spadku nastąpi nabycie lub zbycie nieruchomości albo prawa majątkowego do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

W sytuacji, gdy nie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku.

 

ODPŁATNE ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI A DATA NABYCIA LUB WYBUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Rok 2019 był rokiem istotnej zmiany w zakresie obliczania podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku.

Jak aktualnie liczymy 5-cio letni okres od nabycia nieruchomości?

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, 5 letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę.

Jest to rozwiązanie korzystne dla spadkobierców, którzy nie muszą już czekać 5 lat od dnia nabycia nieruchomości spadkowej we własnym zakresie, lecz doliczają okres, w którym nieruchomość przysługiwała spadkodawcy.

W praktyce więc często spadkobierca będzie mógł od razu sprzedać odziedziczoną nieruchomość, bez obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym.

 

Przykład:

Spadkodawca Grzegorz nabył nieruchomość w roku 2010. Spadek po nim w roku 2020 nabył Jan. Z racji tego, iż upłynęło już 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, spadkobierca może sprzedać nieruchomość od razu i to bez konieczności zapłaty podatku.

 

SPŁATA DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU W SPADKU

Opodatkowane nie jest również nabycie lub zbycie w ramach dział spadku nieruchomości, ale tylko do wysokości udziału w spadku, który przysługuje danemu spadkobiercy.

 

Przykład:

Dwóch braci odziedziczyło po zmarłym ojcu dom jednorodzinny. Jego wartość oszacowano na 500 000 zł, przy czym bracia odziedziczyli nieruchomość po połowie.
Dokonano podziału spadku, w którego świetle pierwszy z braci stał się wyłącznym właścicielem domu jednorodzinnego, spłacając bratu przysługujący mu udział w nieruchomości.
Kwota spłaty wynosiła 250 000 zł.
Z uwagi na fakt, że spłata nie wykraczała poza przysługujący udział w spadku (nie doszło do dodatkowego przysporzenia majątkowego po stronie brata, który otrzymał spłatę), nie wystąpiło tym samym odpłatne zbycie nieruchomości.
Gdyby brat otrzymał spłatę np. w kwocie 300 000 zł, wówczas kwota ta wykraczałaby poza przysługujący mu udział w spadku (1/2 z 500 000 zł, czyli 250 000 zł) i spowodowałoby konieczność opodatkowania dochodu z tego tytułu.

Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę