Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Krzysztof ManiaKrzysztof Mania3 czerwca 2020

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza może dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego, z wyłączeniem testamentów szczególnych (testament ustny, podróżny i wojskowy).

Zarejestrowany (w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną) akt poświadczenia dziedziczenia wywołuje takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku, a w szczególności kreuje domniemanie, iż osoba, która uzyskała poświadczenie dziedziczenia jest spadkobiercą.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich potencjalnych spadkobierców, a po spisaniu protokołu sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Na protokole zamieszcza się adnotację o sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz dokonuje wpisu do Rejestru Spadkowego.

Wpis dokonywany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz opatrywany jest podpisem elektronicznym.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz zamieszcza na akcie adnotację o zarejestrowaniu aktu.

 

KIEDY NOTARIUSZ ODMÓWI SPORZĄDZENIA AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA?

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone.

 

UCHYLENIE AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 

ZASADA:
Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Poza okolicznościami wskazanymi powyżej, uchylenie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia dopuszczalne jest jeszcze jedynie w następujących przypadkach:

  • został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarłą lub której zgon został stwierdzony postanowieniem sądu,
    postanowienie zaś o uznaniu tej osoby za zmarłą lub o stwierdzeniu jej zgonu zostało uchylone;
  • osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony.

O uchyleniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Krajowa Rada Notarialna zawiadamia notariusza, który czyni o tym wzmiankę na akcie poświadczenia dziedziczenia a Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z Rejestru Spadkowego uchylonego zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

WNIOSEK O UCHYLENIE AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Wniosek o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia złożyć trzeba do sądu właściwego miejscowo dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (zwykle jest to sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania spadkodawcy).

Opłata od wniosku wynosi 100,00 zł.

Teraz już wiesz jak uchylić akt poświadczenia dziedziczenia oraz jaka jest opłata od wniosku o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę