FORTIS BANK (BNP Paribas) – klauzule abuzywne [2023]

AvatarGrzegorz Mania7 kwietnia 2023

Kredyt frankowy w Fortis Bank (BNP Paribas) a klauzule abuzywne to w 2023 roku nadal popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie.

Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
 • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?
KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze Rzecznik Finansowy TUTAJ.

Fortis Bank (obecnie BNP Paribas) był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Chodzi tutaj o umowy:

 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i
 • Fortis Banku

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w BNP Paribas pewnie zastanawiasz się:

 • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w BNP Paribas?
 • czy moja umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne?

Poniżej przedstawiamy zbiór przykładowych klauzul abuzywnych.

KLAUZULE ABUZYWNE – BNP PARIBAS

Klauzule abuzywne w BNP Paribas zawierały następujące umowy frankowe:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Umowa z 2008 roku:

 • § 2 ust. 2
  „Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz:
  a) BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej,
  b) Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,
  c) Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie wynikającej z różnic kursowych.”
 • § 2 ust. 4 pkt g)
  „pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną
  na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięcia transakcji,
 • § 4 ust. 1
  „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”

Fortis Bank S.A.
Umowa z 2007 roku:

 • ust. 1
  „Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ………………).”
 • ust. 5.2
  „Uruchomienie Kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: ….) w następujący sposób:
  1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczenia spłaty kredytu w TU EUROPA SA, o której mowa w ust. 9.2.
  2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”
 • ust. 8.8
  „Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z Rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”

Jak widzisz w umowach kredytów frankowych BNP Paribas jest sporo klauzul abuzywnych. 

Jeśli jesteś obecnie klientem BNP Paribas, ważne jest, abyś dokładnie przejrzał swoją umowę kredytową i sprawdził, czy nie zawiera ona żadnych klauzul abuzywnych. Możesz rozważyć zasięgnięcie porady prawnej, aby ustalić, czy któreś z klauzul w Twojej umowie są nielegalne lub niemożliwe do wyegzekwowania. Jeśli znajdziesz w umowie klauzule abuzywne, podejmij działania w celu ochrony swoich praw i upewnij się, że nie jesteś wykorzystywany przez kredytodawcę.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych. Banki proponują ugody, ale frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

 • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
 • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
 • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

FORTIS BANK KREDYT FRANKOWY A KLAUZULE ABUZYWNE

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie o kredyt frankowy z Fortis Bankiem (obecnie BNP Paribas) znajdują się klauzule abuzywne, być może zastanawiasz się, co dalej. Na szczęście istnieje sposób, aby uzyskać bezpłatną analizę swojej umowy i dowiedzieć się, jakie kroki powinieneś podjąć. Przesyłając swoją umowę do naszego zespołu, możesz uzyskać profesjonalną opinię na temat tego, czy istnieją klauzule, które mogą być uznane za abuzywne oraz jakie masz możliwości walki z bankiem.

Niestety, klauzule abuzywne Fortis Bank (obecnie BNP Paribas) są nadal problemem w 2023 roku, a wielu kredytobiorców znalazło się w pułapce nieuczciwych umów kredytowych. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że masz prawa jako kredytobiorca i możesz walczyć z bankiem, jeśli uważasz, że Twoja umowa jest nieuczciwa lub abuzywna. W rzeczywistości możesz być w stanie skutecznie powołać się na te klauzule i unieważnić swoją umowę o kredyt frankowy.

Kredyt frankowy to produkt obarczony szeregiem wad prawnych. Współpracując z zespołem doświadczonych specjalistów, którzy rozumieją niuanse kredytu frankowego i klauzul abuzywnych, możesz z powodzeniem walczyć o swoje prawa jako konsument.

Podsumowując, jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa kredytu frankowego z Bankiem Millenium zawiera klauzule abuzywne, nie wahaj się podjąć działań. WYŚLIJ DO NAS swoją umowę kredytu frankowego i uzyskaj bezpłatną analizę swojej umowy.

W wolnej chwili zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami na temat kredytów frankowych:

TUTAJ piszemy np. o klauzulach abuzywnych w Banku BPH.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę