Klauzule abuzywne mBank [2023]

AvatarGrzegorz Mania24 czerwca 2023

Klauzule abuzywne mBank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych.

Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
  • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?

KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze Rzecznik Finansowy TUTAJ.

mBank był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Chodzi tutaj o następujące umowy:

  • BRE Bank S.A.: Umowa z 2004 r. mPlan, Umowa z 2005 r. mPlan, Umowa z 2006 r. Multiplan, Umowa z 2007 r. mPlan, Umowa z 2008 r. Multiplan. 

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w mBanku pewnie zastanawiasz się:

  • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w mBanku?
  • czy moja umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne?

Poniżej przedstawiamy zbiór przykładowych klauzul abuzywnych.

KLAUZULE ABUZYWNE – mBANK

Klauzule abuzywne w mBanku zawierały następujące umowy frankowe (zawarte z BRE Bankiem):

BRE Bank S.A.
Umowa z 2004 r. mPlan

§ 7 ust. 1: „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust.
2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”
§ 12 ust. 5: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Umowa z 2005 r. mPlan

§ 3 ust. 4 pkt 1): „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia na 60-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 60 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 120 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”
§ 7 ust. 1: „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”
§ 12 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Umowa z 2006 r. Multiplan

§ 3 ust. 4: „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X%
różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”
§ 7 ust. 1: „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”
§ 12 ust. 5: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Umowa z 2007 r. mPlan

§ 1 ust. 3A:  „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”
§ 13 ust. 5: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

Umowa z 2008 r. Multiplan

§ 1 ust. 3A: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
§ 3 ust. 3: „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu TU ALIANZ POLSKA S.A. na 36 miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków z tytułu zwrotu kosztów
ubezpieczenia w wysokości X% kwoty kredytu objętej ubezpieczeniem tj. X zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego § 6 bez odrębnej dyspozycji.”
§ 10 ust. 5: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”
§ 12 ust. 5: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

mBANK [BRE BANK] KLAUZULE ABUZYWNE

Jak widzisz w umowach kredytów frankowych mBanku jest sporo klauzul abuzywnych. 

Po pierwsze, jeśli jesteś obecnie klientem mBanku, ważne jest, abyś dokładnie przejrzał swoją umowę kredytową i sprawdził, czy nie zawiera ona wskazanych wyżej klauzul abuzywnych.

Po drugie, możesz rozważyć zasięgnięcie porady prawnej, aby ustalić, czy któreś z klauzul w Twojej umowie są niedozwolone lub niemożliwe do wyegzekwowania.

Podsumowując, jeśli znajdziesz w umowie klauzule abuzywne, podejmij działania w celu ochrony swoich praw i upewnij się, że nie jesteś wykorzystywany przez kredytodawcę.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych. Banki proponują ugody, ale frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

  • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
  • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
  • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

mBANK KREDYT FRANKOWY A KLAUZULE ABUZYWNE

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie o kredyt frankowy z mBankiem znajdują się klauzule abuzywne, być może zastanawiasz się, co dalej. Na szczęście istnieje sposób, aby uzyskać bezpłatną analizę swojej umowy i dowiedzieć się, jakie kroki powinieneś podjąć. Prześlij swoją umowę do naszej Kancelarii i uzyskaj opinię na temat swojej umowy kredytu frankowego. Dzięki temu będziesz wiedział jakie masz możliwości walki z bankiem.

Niestety, klauzule abuzywne mBank są nadal problemem w 2023 roku i wielu kredytobiorców wciąż tkwi w pułapce kredytu frankowego. Pamiętaj, że masz prawa jako kredytobiorca i możesz walczyć z bankiem, jeśli uważasz, że Twoja umowa jest nieuczciwa lub abuzywna. W rzeczywistości możesz być w stanie skutecznie powołać się na te klauzule i unieważnić swoją umowę o kredyt frankowy.

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Do tej pory wielu frankowiczów obawiało się konsekwencji unieważnienia umowy kredytu frankowego. Banki bowiem straszyły frankowiczów tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału kredytu.

Aktualnie banki nie mogą już straszyć frankowiczów żądaniem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Wyraźnie zaznaczył to TSUE w wyroku z dnia 15.06.2023 r., w sprawie o sygn. C-520/21, o którym pisaliśmy TUTAJ.

Kredyt frankowy to produkt obarczony szeregiem wad prawnych. Współpracując z zespołem doświadczonych adwokatów, rozumiejących niuanse kredytu frankowego i klauzul abuzywnych, możesz z powodzeniem walczyć o swoje prawa jako konsument.

Podsumowując, jeśli widzisz, że Twoja umowa kredytu frankowego z mBankiem zawiera klauzule abuzywne, to działaj.

WYŚLIJ DO NAS swoją umowę kredytu frankowego i uzyskaj bezpłatną analizę swojej umowy.

W wolnej chwili zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami na temat kredytów frankowych:

Tutaj piszemy o wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych o dwojakim charakterze (konsumencko-gospodarczym).


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę