Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Krzysztof ManiaKrzysztof Mania26 czerwca 2020

Odrzuciłeś spadek, ale nie wiesz, czy czynność ta może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to bardzo istotne pytanie.           

 

ZASADA:
Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.     

 

POWÓDZTWO O UZNANIE ODRZUCENIA SPADKU ZA BEZSKUTECZNE

Żądanie uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można domagać się jedynie na drodze sądowej, poprzez złożenie pozwu.     

Jeżeli długi spadku przewyższają jego aktywa, wierzyciele spadkobiercy nie mogą żądać uznania przyjęcia przez spadkobiercę spadku wprost za czynność zdziałaną z ich pokrzywdzeniem.      

 

PRZESŁANKI ZASKARŻENIA ODRZUCENIA SPADKU

Przesłankami, których spełnienie umożliwiać będzie wierzycielowi skorzystanie z roszczenia
z art. 1024 kc, są:

  • odrzucenie spadku przez spadkobiercę z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz
  • istnienie wierzytelności wierzyciela w chwili składania przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Przesłanka pokrzywdzenia wierzycieli jest spełniona wówczas, kiedy aktywa spadku przewyższają jego pasywa.

Wówczas odrzucenie spadku powoduje, że do majątku spadkobiercy nie wchodzą aktywa, z których wierzyciele osobiści spadkobiercy mogliby się zaspokoić.

Drugą przesłanką roszczenia z art. 1024 kc jest to, aby wierzytelność wierzyciela istniała w chwili składania przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Wierzytelność ta nie musi być jednak wymagalna w tej dacie, nie musi być także potwierdzona tytułem egzekucyjnym.

Wyłączone jest podniesienie roszczenia przez wierzyciela, który stał się nim po chwili odrzucenia spadku przez niedoszłego spadkobiercę.

 

KTO MOŻE ŻĄDAĆ UZNANIA ODRZUCENIA SPADKU ZA BEZSKUTECZNE 

Z żądaniem uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne względem niego może wystąpić wierzyciel osobisty spadkobiercy, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku.

 

PRZECIWKO KOMU NALEŻY WYSTĄPIĆ Z ŻĄDANIEM UZNANIA ODRZUCENIA SPADKU ZA BEZSKUTECZNE

Powództwo z art. 1024 KC kieruje się przeciwko spadkobiercy, który zostaje powołany do dziedziczenia w wyniku odrzucenia spadku przez spadkobiercę pierwotnie powołanego.

W wypadku, gdy rzeczywisty spadkobierca rozporządził spadkiem (zbył go w całości lub w części w drodze umowy o zbycie spadku), wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło (nabywcy spadku), jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.

 

TERMIN NA WYSTĄPIENIE O UZNANIE ODRZUCENIA SPADKU ZA BEZSKUTECZNE

Kodeks cywilny przewiduje dwa terminy, w których wierzyciel spadkobiercy, który spadek odrzucił, może żądać uznania odrzucenia za bezskuteczne w stosunku do siebie.

Pierwszy z nich wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna bieg w chwili, w której wierzyciel dowiedział się o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę.

Drugi z tych terminów wynosi 3 lata i rozpoczyna swój bieg w chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jeżeli wierzyciel powziął wiadomość o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę w ostatnich sześciu miesiącach przed upływem okresu trzech lat od chwili odrzucenia spadku, termin sześciomiesięczny ulega odpowiedniemu skróceniu i wierzycielowi na wniesienie pozwu pozostaje brakujący okres do upływu wspomnianych trzech lat.

 

SKUTKI UWZGLĘDNIENIA POWÓDZTWA

Uznając żądanie wierzyciela zgłoszone ma podstawie art. 1024 kc za uzasadnione, sąd uznaje odrzucenie spadku przez dłużnika za bezskuteczne w stosunku do tego wierzyciela, co otwiera mu drogę do zaspokojenia się z przedmiotów i praw wchodzących w skład masy spadkowej, które nie weszły do majątku dłużnika w wyniku odrzucenia przez niego spadku.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę