Ponad milion złotych dla naszej Klientki! Wygrywamy z Deutsche Bank

AvatarGrzegorz Mania29 kwietnia 2024

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Wygrywamy z Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2184/22, wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku:

1. ustala, że umowa kredytu nr KMI\0891713 zawarta w dniu 27 października 2008 r. pomiędzy
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) a
powódką jest nieważna i w związku z tym nie istnieje stosunek prawny
kredytu wynikający z tej umowy;
2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki:
a) kwotę 124.127,14 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia siedem 14/100) PLN
wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 września 2022 r. do dnia zapłaty;
b) kwotę 224.288,02 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem
02/100) CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 września 2022 r. do
dnia zapłaty;
3. kosztami procesu obciąża pozwanego i na tej podstawie zasądza od pozwanego na rzecz
powódki kwotę 11.817 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł z tytułu
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę