Strony umowy o dział spadku

AvatarGrzegorz Mania26 maja 2020

Należy pamiętać, że stronami umowy o dział spadku powinni być wszyscy współspadkobiercy,

OPRÓCZ spadkobierców, wobec których – po otwarciu spadku –  zaistniały przesłanki wyłączające, czyli oprócz:

  • spadkobiercy, który odrzucił spadek,
  • spadkobiercy, który został uznany za niegodnego,
  • małżonka spadkodawcy, który został wyłączony od dziedziczenia na skutek złożenia przez spadkodawcę przed śmiercią uzasadnionego żądania rozwodu lub separacji z winy małżonka pozostającego przy życiu.

 

CO W SYTUACJI, GDY PRZED DOKONANIEM DZIAŁU SPADKU UMIERA JEDEN ZE WSPÓŁSPADKOBIERCÓW?

Wówczas, jego spadkobiercy muszą wziąć udział w dziale spadku. Jako jego następcy prawni, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej – zajmują jego miejsce.

 

CZY OD POWYŻSZYCH ZASAD ISTNIEJĄ WYJĄTKI?

TAK. Poniżej wskazuję dwa przykładowe wyjątki.

Jeżeli jeden ze współspadkobierców po przyjęciu spadku zawarł umowę o zbyciu spadku, wówczas traci on prawo do uczestnictwa w dziale spadku a prawo to przechodzi na osobę, z którą ten spadkobierca zawarł umowę o zbyciu spadku.

Osoba taka – nabywca spadku, musi być stroną umownego działu spadku lub uczestnikiem sądowego działu spadku.

Kolejny przykład stanowi ogłoszenie upadłości spadkobiercy.

W takiej sytuacji stroną umowy o dział spadku staje się syndyk lub zarządca działający na rzecz upadłego spadkobiercy.

 

JEDNOCZESNA OBECNOŚĆ WSZYSTKICH WSPÓŁSPADKOBIERCÓW

Należy pamiętać, że w przypadku umownego działu spadku nie jest konieczne jednoczesne złożenie podpisów przez wszystkich współspadkobierców.

Ważne jednak jest, by finalnie wszyscy te podpisy złożyli.

Niedopuszczalne jest zawarcie umowy o dział spadku z udziałem tylko niektórych współspadkobierców i pominięcie pozostałych.

Umowa o dział spadku zawarta z pominięciem strony – jest bezwzględnie nieważna.

 

ZAWARCIE UMOWY O DZIAŁ SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO

Aby zawrzeć umowę o dział spadku, należy legitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych.

Dziecko takiej zdolności nie ma. W jego imieniu musi wystąpić przedstawiciel ustawowy.

Czy w takim przypadku przedstawiciel ustawowy dziecka potrzebuje zgody sądu opiekuńczego?

Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie.

W większości przypadku taka zgoda będzie potrzebna.

Natomiast, nie zawsze.

Tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której dziecko odziedziczy niewielki majątek i nie ma konieczności dokonywania spłat lub dopłat na rzecz innych współspadkobierców, a także nie ma innych długów spadkowych.

W takim przypadku należy uznać, iż zawarcie umowy o dział spadku przez przedstawiciela ustawowego dziecka nie wymaga zgody sądu opiekuńczego.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę