Stwierdzenie nabycia spadku – zagadnienia ogólne

Krzysztof ManiaKrzysztof Mania27 kwietnia 2020

ZASADY:

 

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.
Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.
Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Postępowanie przed sądem

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes, tj. każda osoba zainteresowana wywołaniem skutków jakie są łączone z wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. We wniosku należy wymienić jako uczestników, wszystkich potencjalnych spadkobierców oraz przedstawić wszystkie okoliczności sprawy – jak zmarł spadkodawca, czy dziedziczenie następuje z mocy ustawy czy z testamentu, co wchodzi w skład spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku dokonuje w postępowaniu nieprocesowym sąd spadku (zazwyczaj sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy).

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zapada zawsze po przeprowadzeniu rozprawy. Na rozprawę wzywani są wszyscy spadkobiercy. Spadkobiercy muszą złożyć oświadczenie o tym, czy znani im są inni spadkobiercy oraz czy spadkodawca nie zostawił testamentu.

W postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku sąd wymienia wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek oraz określa wysokość przypadających im udziałów, nie wymienia się jednak składników majątkowych wchodzących w skład spadku.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza           

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia możliwe jest w przypadku złożenia zgodnego wniosku przez wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Notariusz ma obowiązek dokonania wpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia do Rejestru Spadkowego prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia może dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę