Odwołanie lub rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

AvatarGrzegorz Mania24 kwietnia 2020

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z pracy zarządcy sukcesyjnego możemy go odwołać.

ODWOŁANIE ZA ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie.

W tym celu musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz niezwłocznie złożyć wniosek do CEIDG o odwołaniu zarządcy sukcesyjnego.

Oświadczenie o odwołaniu zarządcy będzie skuteczne, jeżeli doszło do zarządcy w taki sposób, że mógł on się z tym odwołaniem zapoznać.

ODWOŁANIE PO ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY

Po śmierci przedsiębiorcy uprawnione do odwołania zarządcy sukcesyjnego są te same osoby, które go wcześniej ustanowiły.

Jako że czynności powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy dokonaliśmy w formie aktu notarialnego, w celu jego odwołania również musimy zachować formę aktu notarialnego.

Nadto, do odwołania zarządcy sukcesyjnego potrzebujemy zgody osób, które łącznie dysponują w przedsiębiorstwie w spadku udziałem większym niż ½ (przy powołaniu wymaga się udziału większego niż 85/100).

ODWOŁANIE PRZEZ SĄD

W przypadku rażącego naruszenia swoich obowiązków zarządca sukcesyjny może zostać odwołany przez sąd. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każda osoba, która ma w tym interes prawny (czyli nie tylko osoba, której przysługuje możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego, ale również kontrahent przedsiębiorcy, pracownik, itd.).

REZYGNACJA ZARZĄDCY

Zarządca sukcesyjny może zrezygnować z pełnionej funkcji składając przed notariuszem oświadczenie o rezygnacji. Następnie, notariusz zobowiązany jest niezwłocznie przesłać odpowiedni wniosek do CEIDG.

Po złożeniu rezygnacji, zarządca sukcesyjny jest zobowiązany działać jeszcze przez 2 tygodnie, chyba że wcześniej powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę