Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

AvatarGrzegorz Mania22 kwietnia 2020

Zarządca sukcesyjny ma za zadanie prowadzić bieżące sprawy przedsiębiorstwa w spadku. Co do zasady winien je sprawować do czasu zakończenia wszelkich formalności związanych ze spadkobraniem po śmierci przedsiębiorcy, jednak nie dłużej niż z upływem 2 lat od śmierci przedsiębiorcy.

W wyjątkowych przypadkach, Sąd – z ważnych przyczyn – może przedłużyć ten okres do lat 5 od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego może nastąpić:

  • za życia przedsiębiorcy

Wówczas przedsiębiorca powołuje zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że wskazuje określoną osobę do pełnienia tej funkcji albo zastrzega, że dany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego musi wyrazić na to zgodę.

Zarówno powołanie danej osoby jak i jej zgoda wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kolejno, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Jeżeli zabraknie któregokolwiek z tych wymogów (tj. wyznaczenia zarządcy i jego zgody w formie pisemnej oraz złożenia wniosku do CEIDG) wówczas procedura powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy będzie nieskuteczna i nie wywoła oczekiwanego efektu.

W takiej sytuacji nadal istnieje jednak możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego. Może to nastąpić przez ściśle określone osoby po jego śmierci.

  • po śmierci przedsiębiorcy

Jest to drugi sposób powołania zarządcy sukcesyjnego i może zostać przeprowadzony zarówno w ww. przypadku braku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek do wyznaczenia zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę za jego życia, jak i wówczas gdy przedsiębiorca za swojego życia nie powołał zarządcy sukcesyjnego w ogóle.

Zatem, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 

„1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

2) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

3) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.”

Z kolei, po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

UWAGA!

Co do zasady uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wygasa z upływem 2 miesięcy od dnia jego śmierci.

Co więcej, do powołania zarządcy sukcesyjnego wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.

Nadto, do złożenia ww. zgody oraz do powołania zarządcy sukcesyjnego konieczna jest forma aktu notarialnego.

Od kiedy tak ustanowiony zarządca sukcesyjny może zacząć pełnić swoją funkcję?

Od chwili wpisu jego osoby do CEIDG. W ww. przypadku wniosek o wpis do CEIDG przesyła notariusz.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę