coins-1726618_1280-1.jpg
2min0
Obliczanie należnego zachowku należy rozpocząć od ustalenia wysokości udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym. Należy zatem odnieść się do regulacji art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Co do zasady w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż […]

coins-1523383_1280-1.jpg
2min0
Do pokrycia zachowku zobowiązani są, kolejno: spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni, obdarowani. UWAGA! Jeżeli spadkobierca sam jest uprawniony do zachowku wówczas jego odpowiedzialność z tego tytułu wobec pozostałych osób uprawnionych do zachowku jest ograniczona. Co do zasady odpowiedzialność ta obejmuje jedynie nadwyżkę przekraczającą jego zachowek. Nasze roszczenie o zapłatę zachowku w pierwszej kolejności kierujemy do spadkobierców. Jeżeli […]

computer-767776_1280-1.jpg
1min0
Przy obliczaniu należnego nam zachowku musimy pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw. PRZYKŁAD: Przyjmijmy, że według naszych obliczeń należy nam się zachowek w wysokości 100 tys. zł. Ale nagle przypomniało nam się, że spadkodawca na krótko przed śmiercią w drodze zapisu windykacyjnego sporządzonego u notariusza zapisał nam samochód osobowy o […]

time-273857_1280-1.jpg
1min0
Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. W razie kilku testamentów, termin ten biegnie od ogłoszenia testamentu, z którym uprawniony do zachowku wiąże swoje roszczenie wobec danej osoby. Sąd lub notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Dokonuje się tego w zasadzie bez obecności osób zainteresowanych, chyba […]

coins-1726618_1280-1.jpg
1min0
Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu? Tak, ale tylko na rzecz osoby, która: należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, czyli do osób, o których mowa w art. 991 Kodeksu Cywilnego (zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy) i to niezależnie od tego, czy w danym przypadku przysługiwałoby im prawo do zachowku po pierwszym spadkodawcy. […]

calculator-385506_1280-1.jpg
1min0
Obliczanie zachowku to skomplikowana sprawa. Dlatego, aby w pewnym stopniu ułatwić te kwestie, wskazujemy najważniejsze założenia. W związku z poczynionymi przez spadkodawcę darowiznami często pojawia się problem – czy daną darowiznę uwzględniać przy obliczaniu zachowku czy też nie? Zgodnie z przepisami art. 993 i następnymi Kodeksu cywilnego – przy obliczaniu zachowku doliczamy: darowizny i zapisy […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Z pojęciem zachowku zazwyczaj stykamy się wówczas, gdy po śmierci osoby dla nas bliskiej spodziewaliśmy się uzyskać po niej spadek, a okazało się, że nie dostaniemy nic albo zdecydowanie za mało. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się czy przysługuje nam zachowek. Zachowek to instytucja prawa cywilnego, która ma za zadanie chronić najbliższe osoby z kręgu […]